Podmienky používania - média

I. Úvodné ustanovenia

I.1 Týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky“) sa riadia právne vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním služby Tootoot (ďalej len „Služba“) používateľmi Služby na úrovni médií a inými osobami podľa týchto Podmienok. Podmienky upravujú aj získavanie a používanie mobilnej aplikácie Tootoot (ďalej len „Aplikácia“), ktorá je jedným z nástrojov (kanálov) používania Služby. Podmienky upravujú aj používanie internetových stránok Služby umiestnených na www.tootoot.co (ďalej len „stránky Služby“), ktoré sú jedným z nástrojov (kanálov) používania Služby.

I.2 Prevádzkovateľom Služby, Aplikácie a stránok Služby je spoločnosť TootooT, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava-Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 46 999 205, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 87108/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

I.3 Princíp Služby spočíva v tom, že osoby, ktoré sa stanú používateľmi Služby (na úrovni fanúšikov, umelcov ako aj promotérov, klubov, festivalov a médií), môžu prostredníctvom Služby vyjadrovať svoj záujem o predstavenia (napr. koncerty) jednotlivých hudobných interpretov (napr. sólových umelcov, hudobných skupín), a to tak, že prostredníctvom nástrojov používania Služby (napr. Aplikácie) môžu uskutočňovať virtuálne pozvania nimi vybraných hudobných interpretov na uskutočnenie predstavení (ďalej len „Tootooty“). Tootootom sa teda rozumie virtuálne pozvanie používateľom Služby vybraného hudobného interpreta na uskutočnenie jeho predstavenia, a to v mieste, termíne a za ďalších podmienok uvedených používateľom Služby v rámci tohto virtuálneho pozvania; takéto pozvanie môže uskutočniť (t.j. Tootoot pridať) len používateľ Služby (na úrovni fanúšika, umelca, promotéra, klubu, festivalu a média), ktorý je riadne zaregistrovaný do Služby.

Hudobní interpreti (ďalej len „umelci“), promotéri (ďalej len „promotéri“), kluby a kultúrne zariadenia (ďalej len "kluby"), organizátori festivalov (ďalej len "festivaly"), prevádzkovatelia médií (ďalej len "médiá"), ktorí sa stanú používateľmi Služby, môžu prostredníctvom Služby, konkrétne prostredníctvom získaných Tootootov, získavať informácie o záujme o ich predstavenia. Umelci, promotéri, kluby, festivaly, médiá, ktorí sa stanú používateľmi Služby, sa môžu na základe informácií o záujme o predstavenia jednotlivých umelcov, získaných prostredníctvom Služby, rozhodovať o uskutočnení predstavení, a to napríklad v miestach, termínoch a za ďalších podmienok uvedených v získaných Tootootoch. Umelci, promotéri, kluby, festivaly ani médiá však nie sú v žiadnom prípade akokoľvek viazaní záujmom používateľov Služby o predstavenia umelcov, najmä nie sú v žiadnom prípade povinní na základe získaných Tootootov, bez ohľadu na ich počet, uskutočniť ani zabezpečiť akékoľvek predstavenia, a to tak v miestach, termínoch a za ďalších podmienok uvedených v získaných Tootootoch ako ani v akýchkoľvek iných miestach, termínoch a/alebo za akýchkoľvek iných podmienok. Umelci, promotéri, kluby, festivaly a médiá sú teda oprávnení, nie však povinní, informácie o záujme o predstavenia umelcov, získané prostredníctvom Služby, akokoľvek využiť (napr. uskutočniť alebo zabezpečiť predstavenie).

Akékoľvek informácie o záujme používateľov Služby o predstavenia umelcov vytvorené, poskytnuté, získané a/alebo inak sprístupnené v rámci Služby, najmä (avšak nielen) prostredníctvom pridaných resp. získaných Tootootov, majú výlučne informatívnu povahu a nie sú záväzné, a to pre používateľov Služby, umelcov, promotérov, kluby, festivaly a médiá, ani pre akékoľvek tretie osoby. Používatelia Služby v žiadnom prípade nie sú akokoľvek viazaní záujmom o predstavenia umelcov, ktorý akokoľvek vyjadrili prostredníctvom Služby, najmä (avšak nielen) prostredníctvom pridaných Tootootov. Používatelia Služby nie sú v žiadnom prípade povinní na základe pridaných Tootootov, bez ohľadu na ich počet a údaje v nich uvedené (napr. miesto, termín a pod.), uskutočniť akýkoľvek nákup vstupeniek na predstavenia umelcov (napr. nákup vstupeniek na predstavenie, vo vzťahu ku ktorému pridali Tootoot) ani akokoľvek inak sa zúčastniť alebo podieľať na predstaveniach umelcov (napr. organizačne, finančne a pod.). Tootoot má teda výlučne informatívnu povahu a nezaväzuje akéhokoľvek používateľa Služby (vrátane umelca a promotéra), ktorý ho pridal, na akékoľvek konanie, najmä (avšak nielen) na nákup vstupenky na predstavenie, vo vzťahu ku ktorému Tootoot pridal, ako ani na akúkoľvek účasť na takomto predstavení. Rovnako nezaväzuje umelca, promotéra, klub, festival ani médium na uskutočnenie alebo zabezpečenie akékoľvek predstavenia a/alebo akéhokoľvek iného úkonu.

Tootoot nijako nezaväzuje ani Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľovi v súvislosti s pridaním Tootootu akýmkoľvek používateľom Služby nevznikajú žiadne záväzky, povinnosti ako ani žiadna zodpovednosť (napr. za uskutočnenie predstavenia, o ktoré bol vyjadrený záujem; za predaj vstupeniek na predstavenie; za počet predaných vstupeniek na predstavenie; za technické, personálne, organizačné, administratívne ani akékoľvek iné zabezpečenie predstavenia a pod.). Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nie je akokoľvek viazaný záujmom používateľov Služby o predstavenia umelcov, ktorý akokoľvek vyjadrili v rámci Služby, najmä (avšak nielen) prostredníctvom pridaných Tootootov. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade akokoľvek viazaný ani akokoľvek nezodpovedá za rozhodnutia umelcov, promotérov, kluby, festivaly a médiá o uskutočnení akéhokoľvek predstavenia (vrátane predstavení uskutočňovaných na základe alebo v súvislosti so záujmom vyjadreným prostredníctvom Služby). Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade povinný na základe pridaných Tootootov, bez ohľadu na ich počet a údaje v nich uvedené (napr. miesto, termín a pod.), uskutočniť akýkoľvek nákup vstupeniek na predstavenia, poskytnúť ani akokoľvek zabezpečiť náhradu akýchkoľvek nepredaných (resp. nevypredaných) vstupeniek na predstavenia, ani sa akokoľvek inak zúčastňovať alebo podieľať na predstaveniach (napr. organizačne, finančne a pod.).

Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť, správnosť ani za akékoľvek iné parametre informácií vytvorených, poskytnutých, získaných a/alebo inak sprístupnených v rámci Služby, najmä (avšak nielen) informácií o záujme používateľov Služby o predstavenia umelcov získaných prostredníctvom pridaných Tootootov. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za rozhodnutia akýchkoľvek osôb (napr. umelcov, promotérov, klubov, festivalov, médií, iných používateľov Služby, tretích osôb) uskutočnené na základe týchto informácií (napr. rozhodnutie uskutočniť alebo neuskutočniť predstavenie a pod.), ako ani za akékoľvek ich následky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá v tejto súvislosti vznikne akejkoľvek osobe (napr. nevypredaním predstavenia uskutočňovaného na základe záujmu vyjadreného prostredníctvom Služby). Rozhodnutie umelca, promotéra, klubu, festivalu, média uskutočniť predstavenie je jeho slobodným rozhodnutím. Uskutočnenie predstavenia zabezpečuje umelec a/alebo promotér, klub, festival, médium. Prevádzkovateľovi v tejto súvislosti nevznikajú žiadne záväzky, povinnosti ani zodpovednosť (napr. za technické, personálne, organizačné, administratívne ani akékoľvek iné zabezpečenie predstavenia a pod.). Za uskutočnenie predstavenia v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právami a oprávnenými záujmami tretích osôb zodpovedá v plnom rozsahu umelec a/alebo promotér, klub, festival, médium. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti s používaním Služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti s využitím informácií získaných prostredníctvom Služby.

I.4 Používanie Služby je bezplatné (t.j. Službu možno používať bezodplatne); týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti s používaním Služby (napr. v súvislosti so sťahovaním, inštaláciou a/alebo používaním Aplikácie alebo v súvislosti s prezeraním a/alebo používaním stránok Služby - napr. náklady na internetové pripojenie, náklady za spotrebované dáta a pod.), za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, komu tieto náklady vznikli (napr. používateľ Služby; majiteľ alebo iný držiteľ mobilného zariadenia, na ktoré bola Aplikácia stiahnutá, inštalovaná a/alebo na ktorom bola používaná a pod.).

Výnimku z bezplatného používania Služby predstavuje použitie funkcií Služby, ktoré sú podľa týchto Podmienok spoplatnené; týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti s použitím takýchto funkcií Služby (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady za spotrebované dáta a pod.), za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, komu tieto náklady vznikli. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok odplatnosti používania Služby (napr. na zavedenie spoplatnených funkcií Služby, rozšírenie okruhu spoplatnených funkcií Služby a pod.).

I.5 Službu môžu používať riadne zaregistrovaní používatelia Služby, a to prostredníctvom nástrojov používania Služby, ktorými sú Aplikácia (t.j. mobilná aplikácia Tootoot) a stránky Služby (t.j. internetové stránky www.tootoot.co). Rozsah, v ktorom možno Službu používať (napr. dostupnosť jednotlivých funkcií Služby), sa môže v prípade jednotlivých nástrojov používania Služby líšiť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny, úpravy a doplnenia rozsahu a podmienok používania Služby prostredníctvom jednotlivých nástrojov používania Služby.

I.6 Aplikácia je určená pre mobilné zariadenia využívajúce operačné systémy iOS a Android. Požiadavky na parametre zariadení (hardvérové, softvérové, nastavenia zariadení a pod.), na ktoré môže byť Aplikácia inštalovaná, sa môžu priebežne vyvíjať (napr. aktualizáciami Aplikácie); Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto požiadaviek. Pre riadne fungovanie Aplikácie je potrebné spĺňať aktuálne požiadavky na parametre zariadení (hardvérové, softvérové, nastavenia zariadení a pod.) a bezodkladne inštalovať aktualizácie Aplikácie. Aplikáciu je nevyhnutné používať na kompatibilnom zariadení (napr. využívajúcom príslušný operačný systém, kompatibilné programové vybavenie, nastavenia zariadenia a pod.) a pravidelne ju aktualizovať (bezodkladne inštalovať aktualizácie Aplikácie). Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť Aplikácie, ktorá je inštalovaná a/alebo inak umiestnená na akomkoľvek zariadení, ktoré je s Aplikáciou čo i len čiastočne nekompatibilné, a/alebo Aplikácie, ktorá nie je riadne aktualizovaná; Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za akékoľvek škody v tejto súvislosti vzniknuté (napr. na zariadení, dátach obsiahnutých v zariadení atď.).

I.7 Aplikácia vo verzii pre operačný systém iOS je umiestnená na stiahnutie a inštaláciu v internetovom obchode App Store; Aplikácia vo verzii pre operačný systém Android je umiestnená na stiahnutie a inštaláciu v internetovom obchode Google Play. Aplikáciu možno z oboch uvedených obchodov získať (inde len „stiahnuť“) a inštalovať bezplatne; týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti so sťahovaním a inštaláciou Aplikácie (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady za spotrebované dáta a pod.), za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, kto Aplikáciu sťahoval a inštaloval. Rovnako ako stiahnutie a inštalácia Aplikácie, aj samotné používanie Aplikácie je bezplatné; týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti s používaním Aplikácie, za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, kto Aplikáciu používal. Výnimku z bezplatného používania Aplikácie predstavuje použitie funkcií Služby, ktoré sú podľa týchto Podmienok spoplatnené, prostredníctvom Aplikácie; týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti s takýmto použitím Aplikácie, za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, kto Aplikáciu takto používal. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok odplatnosti sťahovania, inštalácie a používania Aplikácie (napr. na spoplatnenie stiahnutia Aplikácie, zavedenie spoplatnených funkcií Služby, rozšírenie okruhu spoplatnených funkcií Služby a pod.).

I.8 Prezeranie a používanie stránok Služby je bezplatné; týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti s prezeraním alebo používaním stránok Služby, za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, kto stránky Služby prezeral alebo používal. Výnimku z bezplatného používania stránok Služby predstavuje použitie funkcií Služby, ktoré sú podľa týchto Podmienok spoplatnené, prostredníctvom stránok Služby; týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti s takýmto použitím stránok Služby, za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, kto stránky Služby takto používal. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok odplatnosti používania stránok Služby.

I.9 Pri sťahovaní a inštalácii Aplikácie je každý povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené obchodom, z ktorého je Aplikácia sťahovaná a inštalovaná, najmä podmienkami používania príslušného obchodu a súvisiacimi dokumentmi. Pri sťahovaní, inštalácii a používaní Aplikácie ako aj pri prezeraní a používaní stránok Služby je každý zároveň povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené týmito Podmienkami.

I.10 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti so stiahnutím a/alebo používaním Aplikácie alebo prezeraním alebo používaním stránok Služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti s využitím informácií získaných prostredníctvom Aplikácie alebo prostredníctvom stránok Služby.

I.11 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny, úpravy a doplnenia Služby, Aplikácie a/alebo stránok Služby, vrátane akýchkoľvek ich častí, zložiek, funkcií, parametrov a podmienok.

II. Registrácia do Služby a používatelia Služby

II.1 Službu môže používať len osoba, ktorá má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Táto podmienka platí bez ohľadu na konkrétny nástroj, prostredníctvom ktorého je Služba používaná (Aplikácia, stránky Služby).

II.2 Osoba podľa bodu II.1 Podmienok sa môže stať používateľom Služby na úrovni média tak, že uskutoční svoju registráciu do Služby. Registráciu používateľa Služby na úrovni média do Služby možno uskutočniť len na základe žiadosti, odoslanej na emailovú adresu tootoot@tootoot.co.

Pred vyplnením a odoslaním prvej strany Registračného formulára do Služby je osoba, ktorá registráciu uskutočňuje, povinná riadne sa oboznámiť s Podmienkami. Podmienky sú k dispozícii na webovej stránke about.tootoot.co/podmienky-pouzivania .

Žiadosť musí obsahovať všetky údaje a skutočnosti požadované pre uskutočnenie registrácie do Služby.

Do Registračného formulára je potrebné vyplniť všetky povinné údaje a skutočnosti (t.j. položky označené ako povinné):

Názov média, profilový obrázok, zodpovedná osoba, právna forma, názov spoločnosti, kompletná adresa, IČO, DIČ, kontaktné údaje (email, webová stránka, Facebook stránka).

II.3 Uskutočnením regsitrácie do Služby sa osoba (subjekt), ktorá je identifikovaná v danom Registračnom formulári, stáva používateľom Služby (inde aj „používateľ Služby“). V danom prípade konkrétne používateľom Služby na úrovni média.

II.4 Všetky údaje a skutočnosti, ktoré osoba, ktorá uskutočňuje registráciu do Služby  poskytne a/alebo sprístupní (tak povinné ako aj nepovinné údaje a skutočnosti), musia byť úplné, správne, pravdivé a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených údajov a skutočností a právo na dispozíciu s nimi (vrátane osobných údajov, osobnostných práv, autorských práv, iných práv chránených v zmysle autorského zákona a/alebo iných právnych predpisov) zodpovedá v plnom rozsahu osoba, ktorá uskutočňuje registráciu do Služby. Registráciu používateľa Služby do Služby je oprávnená uskutočňovať len osoba (subjekt), ktorá je na takéto konanie v plnom rozsahu oprávnená (t.j. disponuje všetkými oprávneniami na takéto konanie za osobu registrovanú do Služby).

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne údaje ani skutočnosti vyplnené a odoslané do Služby prostredníctvom Registračného formulára ani za akékoľvek ich vlastnosti (napr. úplnosť, správnosť, pravdivosť, aktuálnosť), ako ani za akékoľvek následky súvisiace s ich vyplnením a odoslaním do Služby (napr. vznik záväzkov a povinností, ohrozenie alebo porušenie práv, oprávnených záujmov alebo právnych predpisov - napr. neoprávnený zásah do práv osoby). Registrácia osoby identifikovanej v Registračnom formulári za používateľa Služby na úrovni média do Služby nezakladá ani nepotvrdzuje žiadnu zodpovednosť Prevádzkovateľa za údaje a skutočnosti vyplnené a odoslané do Služby prostredníctvom Registračného formulára, za akékoľvek ich vlastnosti, ako ani za akékoľvek následky súvisiace s ich vyplnením a odoslaním do Služby. Prevádzkovateľ najmä nie je zodpovedný za akékoľvek ohrozenie alebo porušenie práv, oprávnených záujmov a/alebo právnych predpisov, ku ktorému došlo v súvislosti s vyplnením a odoslaním neúplných, nesprávnych, nepravdivých a/alebo neaktuálnych údajov a/alebo skutočností do Služby a/alebo vyplnením a odoslaním údajov a/alebo skutočností do Služby osobou, ktorá na takéto konanie nie je v plnom rozsahu oprávnená (napr. registráciou používateľa Služby na úrovni média do Služby osobou, ktorá na toto konanie a s ním spojené následky nedisponuje dostatočnými právami).

II.5 Údaje a skutočnosti vyplnené, poskytnuté a/alebo sprístupnené v rámci registrácie do Služby ako aj údaje a skutočnosti, ktoré v rámci registrácie do Služby neboli vyplnené, poskytnuté a/alebo sprístupnené (v prípade nepovinných údajov a skutočností) a ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré je možné vyplniť, poskytnúť a/alebo sprístupniť po uskutočnení registrácie do Služby prostredníctvom Aplikácie, môže používateľ Služby upraviť a/alebo doplniť, a to po prihlásení sa do svojho Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu, prostredníctvom príslušnej funkcie Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu. Zmena e-mailovej adresy vyplnenej, poskytnutej alebo sprístupnenej v rámci registrácie do Služby, zmena prihlasovacieho hesla do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu ako aj zmena ďalších údajov a skutočností (napr. základných identifikačných údajov používateľa Služby a pod.) môže byť obmedzená alebo vylúčená. Všetky údaje a skutočnosti, ktoré používateľ Služby upraví a/alebo doplní po uskutočnení registrácie do Služby, musia byť úplné, správne, pravdivé a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých týchto údajov a skutočností a právo na dispozíciu s nimi (vrátane osobnostných práv, autorských práv, iných práv chránených v zmysle autorského zákona a/alebo iných právnych predpisov) zodpovedá v plnom rozsahu používateľ Služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu a kategórií údajov a skutočností, ktorých vyplnenie, poskytnutie a/alebo sprístupnenie bude požadované v rámci registrácie do Služby, ako aj na zmenu rozsahu a kategórií údajov a skutočností, ktorých vyplnenie, poskytnutie, sprístupnenie, úprava a/alebo doplnenie bude možné po uskutočnení registrácie do Služby.

II.6 Po uskutočnení registrácie do Služby je používateľovi Služby na úrovni média na základe údajov a skutočností vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených v rámci registrácie do Služby vytvorené Užívateľské konto a Používateľský profil v rámci Služby (inde aj „Užívateľské konto“ a „Používateľský profil“).

Ak sa registrácia používateľa Služby do Služby uskutočňuje prostredníctvom už existujúceho Užívateľského konta (po prihlásení sa doň - prostredníctvom príslušnej funkcie Užívateľského konta), po uskutočnení registrácie do Služby je používateľovi Služby na základe údajov a skutočností vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených v rámci registrácie do Služby vytvorený len príslušný Používateľský profil, ktorý je podradený pod dané Užívateľské konto.

II.7 Užívateľským kontom sa rozumie konto používateľa Služby v rámci Služby, ktoré okrem iného umožňuje prístup používateľa Služby k jeho Používateľskému profilu (resp. k jeho Používateľským profilom) a jeho používanie. Používateľ Služby sa do Užívateľského konta môže prihlásiť prostredníctvom Aplikácie, zadaním správnych prihlasovacích údajov do Užívateľského konta. Užívateľské konto je chránené prihlasovacími údajmi, ktoré používateľ Služby vyplnil, poskytol a/alebo sprístupnil v rámci registrácie do Služby. Používateľ Služby je povinný prihlasovacie údaje k Užívateľskému kontu chrániť pred stratou, zverejnením a zneužitím. Ak sa ktokoľvek prihlási do Užívateľského konta zadaním správnych prihlasovacích údajov a uskutoční akékoľvek konanie (úkon) pod Používateľským profilom používateľa Služby (resp. pod ktorýmkoľvek Používateľským profilom používateľa Služby) podradeným pod daným Užívateľským kontom, má sa za to, že ide o konanie tohto používateľa Služby, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo tomuto používateľovi Služby.

II.8 Používateľským profilom sa rozumie profil používateľa Služby v rámci Služby, ktorý slúži na identifikáciu a označenie používateľa Služby v rámci Služby, a ktorý používateľovi Služby umožňuje vlastné používanie Služby (využívanie funkcií Služby a pod.). Na používanie Služby a prístup do Aplikácie je teda potrebná registrácia do Služby a prihlásenie sa do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu. Osoby, ktoré nie sú registrované do Služby a prihlásené do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu, nemôžu využívať väčšinu funkcií Služby s výnimkou registrácie do Služby, prihlásenia sa do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu a základného prehliadania Služby (napr. Tootootov pridaných používateľmi Služby).

II.9 Jeden používateľ Služby môže pod jedným Užívateľským kontom vytvoriť a používať aj viaceré Používateľské profily, a to na jednej ako aj na viacerých rozdielnych úrovniach (na úrovni fanúšika, umelca, promotéra), a to na základe zodpovedajúceho počtu príslušných registrácií daného používateľa Služby do Služby prostredníctvom daného Užívateľského konta. V rámci každej registrácie do Služby pritom musia byť v plnom rozsahu splnené a dodržané požiadavky, obmedzenia, postupy a ďalšie podmienky ustanovené týmito Podmienkami a/alebo iným príslušným dokumentom, ktorý upravuje používanie Služby (napr. dokumentom „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE FANÚŠIKOV“ alebo dokumentom „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE UMELCOV“). Uskutočnením registrácie do Služby (prvej, druhej ako aj akýchkoľvek ďalších registrácií používateľa Služby do Služby) nesmú byť ohrozené ani porušené práva ani oprávnené záujmy akýchkoľvek osôb, ustanovenia právnych predpisov, týchto Podmienok ani iných príslušných dokumentov upravujúcich používanie Služby. Všetky údaje a skutočnosti vyplnené v rámci registrácií do Služby musia byť úplné, správne, pravdivé a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých údajov a skutočností vypĺňaných v rámci registrácií do Služby a právo na dispozíciu s nimi zodpovedá v plnom rozsahu osoba, ktorá registrácie do Služby uskutočňuje.

II.10 Pod jedným Užívateľským kontom môže byť vytvorený, podradený a používaný jeden Používateľský profil ako aj viaceré Používateľské profily, a to tak jedného používateľa Služby ako aj viacerých rozdielnych používateľov Služby, ktorí boli do Služby registrovaní prostredníctvom daného Užívateľského konta.

Jedno Užívateľské konto teda môže byť používané aj viacerými používateľmi Služby. Ide pritom o tých používateľov Služby, ktorí boli do Služby registrovaní prostredníctvom jedného Užívateľského konta, a ktorých Používateľské profily tak boli podradené pod dané Užívateľské konto. Každý z týchto používateľov Služby je oprávnený používať svoje Používateľské profily podradené pod dané Užívateľské konto, a to po prihlásení sa do tohto Užívateľského konta zadaním správnych prihlasovacích údajov. Prihlasovacie údaje do takéhoto Užívateľského konta sú pritom pre všetkých používateľov Služby, ktorí boli do Služby registrovaní prostredníctvom daného Užívateľského konta, a ktorých Používateľské profily tak boli podradené pod dané Užívateľské konto, rovnaké. Každý z používateľov Služby, ktorých Používateľské profily boli podradené pod jedno Užívateľské konto, je však oprávnený používať len ten Používateľský profil alebo len tie Používateľské profily, na používanie ktorého alebo ktorých je v plnom rozsahu oprávnený (t.j. disponuje všetkými oprávneniami na ich použitie). Používaním Používateľského profilu alebo Používateľských profilov podradených pod jedno Užívateľské konto nesmú byť ohrozené ani porušené práva ani oprávnené záujmy akýchkoľvek osôb (napr. iných používateľov Služby, tretích osôb atď.), ustanovenia právnych predpisov, týchto Podmienok, ani iných príslušných dokumentov upravujúcich používanie Služby (napr. dokumentu „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE FANÚŠIKOV“ alebo dokumentu „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE UMELCOV“).

II.11 Ak je jedno Užívateľské konto používané viacerými používateľmi Služby (sú pod ním podradené viaceré Používateľské profily viacerých používateľov Služby), každý takýto používateľ Služby je povinný chrániť prihlasovacie údaje k danému Užívateľskému kontu pred stratou, zverejnením a zneužitím. Používateľ Služby berie na vedomie a akceptuje, že ak sa ktokoľvek prihlási do Užívateľského konta (a to aj do Užívateľského konta používaného viacerými používateľmi Služby) zadaním správnych prihlasovacích údajov a uskutoční akékoľvek konanie (úkon) pod Používateľským profilom používateľa Služby (resp. pod ktorýmkoľvek Používateľským profilom používateľa Služby), má sa za to, že ide o konanie tohto používateľa Služby, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo tomuto používateľovi Služby.

II.12 Po prihlásení sa do svojho Užívateľského konta a Používateľského profilu môže používateľ Služby na úrovni média využívať funkcie Služby, okrem iného napr.:

 1. pridávať Tootooty; sledovať, upravovať a odstraňovať ním pridané Tootooty; sledovať Tootooty pridané inými používateľmi Služby;

 2. spravovať svoj Používateľský profil, napr. upravovať alebo dopĺňať údaje a skutočnosti o používateľovi Služby;

 3. sledovať aktivity a udalosti v rámci Služby, napr. aktivity iných používateľov Služby  v rámci Služby, vyberať používateľov Služby, ktorých aktivity v rámci Služby má používateľ Služby záujem sledovať;

 4. vytvoriť si ďalší Používateľský profil (na úrovni fanúšika, umelca, promotéra, klubu, festivalu, média),

 5. získavať informácie, novinky, ponuky a iné správy o Službe, Aplikácii, stránkach Služby, Prevádzkovateľovi, iných používateľoch Služby, o promotéroch, umelcoch, kluboch, festivaloch, médiách a ich predstaveniach a pod.;

 6. odhlásiť sa z Používateľského profilu.

II.13 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o vytvorení Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu (vrátane práva rozhodnúť o jeho a/alebo ich nevytvorení) a v prípadoch podľa bodov VI.5 a VI.6 Podmienok aj o zablokovaní alebo zrušení Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu.

II.14 Používateľ Služby berie na vedomie a akceptuje, že napriek maximálnemu úsiliu Prevádzkovateľa o zabezpečenie nepretržitého a plynulého fungovania Služby a prístupu používateľov Služby do ich Užívateľských kont a/alebo Používateľských profilov, Služba, stránky Služby, Aplikácia, Užívateľské kontá ani Používateľské profily nemusia byť dostupné nepretržite, najmä (avšak nielen) v prípadoch údržby hardwarového a/alebo softwarového vybavenia Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb (napr. subdodávateľov Prevádzkovateľa, poskytovateľov internetových služieb atď.). Používateľovi Služby v tejto súvislosti nevzniká právo na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu.

III. Pridávanie a správa Tootootov a ďalšie funkcie Služby

III.1 Po prihlásení sa do svojho Užívateľského konta a Používateľského profilu (ďalej len „prihlásenie sa do svojho Používateľského profilu“) môže používateľ Služby pridať Tootoot umelcovi, o uskutočnenie predstavenia ktorého má záujem. Pridanie Tootootu sa uskutočňuje prostredníctvom formulára na pridanie Tootootu, do ktorého je potrebné vyplniť požadované informácie. Používateľ Služby môže ním pridané Tootooty prostredníctvom svojho Používateľského profilu prehľadne sledovať, ako aj upravovať a odstraňovať. Pridanie Tootootu môže byť uverejnené v rámci Služby a informácia o jeho pridaní môže byť prístupná iným používateľom Služby a ďalším osobám bez obmedzenia, s čím používateľ Služby v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí.

III.2 Po prihlásení sa do svojho Používateľského profilu môže používateľ Služby prostredníctvom funkcie Follow sledovať aktivity iných používateľov Služby, umelcov, promotérov, klubov, festivalov, médií a ďalších osôb, v rámci Služby (napr. pridanie nového Tootootu, pridanie novej osoby, ktorej aktivity v rámci Služby má používateľ Služby záujem sledovať). Používateľ Služby si môže vybrať osoby, ktorých aktivity v rámci Služby má záujem sledovať (môže pridávať a odoberať takéto osoby). Pridanie osoby, ktorej aktivity v rámci Služby má používateľ Služby záujem sledovať, ako aj odobranie takejto osoby, môže byť uverejnené v rámci Služby a informácia o tejto skutočnosti môže byť prístupná iným používateľom Služby a ďalším osobám bez obmedzenia, s čím používateľ Služby v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí. Aktivity používateľa Služby v rámci Služby môže prostredníctvom funkcie Follow sledovať ktorýkoľvek iný používateľ Služby bez obmedzenia, s čím používateľ Služby v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí.

III.3 Aktivity používateľa Služby v rámci Služby môžu byť uverejnené v rámci Služby a informácia o týchto aktivitách môže byť prístupná iným používateľom Služby a ďalším osobám bez obmedzenia, s čím používateľ Služby v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí.

III.4 Po prihlásení sa do svojho Používateľského profilu si používateľ Služby môže vytvoriť ďalší Používateľský profil (na úrovni fanúšika, umelca, promotéra, klubu, festivalu, média). Vytváranie ďalších Používateľských profilov upravuje článok II. a súv. týchto Podmienok. Vytváranie a používanie ďalších Používateľských profilov na úrovni fanúšikov a umelcov, používanie Služby, stránok Služby a Aplikácie používateľmi Služby na úrovni fanúšikov a umelcov a právne vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním Služby používateľmi Služby na úrovni fanúšikov a umelcov upravujú aj osobitné dokumenty určené pre jednotlivé typy používateľov Služby (dokument „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE FANÚŠIKOV“ a dokument „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE UMELCOV“).

IV. Obsah vytvorený používateľmi Služby

IV.1 Akýkoľvek obsah vyplnený, poskytnutý a/alebo sprístupnený používateľom Služby do Služby (napr. v rámci registrácie do Služby alebo neskôr v rámci používania Služby, prostredníctvom Aplikácie, stránok Služby a pod.) nesmie porušovať ani nabádať na porušovanie akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok používania služby Facebook, podmienok používania služby Google+, týchto Podmienok, práv a/alebo právom chránených záujmov tretích osôb; nesmie navádzať na činnosti akokoľvek nebezpečné či ohrozujúce život a/alebo zdravie; nesmie obchádzať a/alebo byť v rozpore s pravidlami slušnosti, dobrého vkusu a dobrými mravmi; nesmie obsahovať vulgárny, násilný, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah a nesmie neoprávnene zasahovať do práv ani právom chránených záujmov akýchkoľvek tretích osôb.

IV.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez oznámenia a bez akejkoľvek náhrady zo Služby odstrániť akýkoľvek obsah vyplnený, poskytnutý a/alebo sprístupnený používateľom Služby, ktorý čo i len okrajovo či čiastočne nespĺňa podmienky uvedené v týchto Podmienkach, ktorý môže poškodiť dobrú povesť Prevádzkovateľa, jeho produktov a/alebo služieb (vrátane Služby, stánok Služby a Aplikácie) a/alebo ktorého uverejnením a/alebo šírením v rámci Služby by mohli byť ohrozené a/alebo porušené Prevádzkovateľovi uložené zákonné a/alebo zmluvné povinnosti alebo jeho práva a/alebo oprávnené záujmy. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo bez akejkoľvek náhrady požadovať odstránenie akéhokoľvek obsahu vyplneného, poskytnutého a/alebo sprístupneného používateľom Služby, ktorý čo i len okrajovo či čiastočne nespĺňa podmienky uvedené v týchto Podmienkach, ktorý môže poškodiť dobrú povesť Prevádzkovateľa, jeho produktov a/alebo služieb a/alebo ktorého uverejnením a/alebo šírením v rámci Služby by mohli byť ohrozené a/alebo porušené Prevádzkovateľovi uložené zákonné a/alebo zmluvné povinnosti alebo jeho práva a/alebo oprávnené záujmy.

IV.3 Každý používateľ Služby zodpovedá za všetok obsah vyplnený, poskytnutý a/alebo sprístupnený prostredníctvom jeho registrácie do Služby a/alebo prostredníctvom používania Služby, najmä (avšak nielen) prostredníctvom jeho Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu, za ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, právami a oprávnenými záujmami tretích osôb a ustanoveniami týchto Podmienok.

IV.4 Vyplnením, poskytnutím a/alebo sprístupnením akéhokoľvek obsahu do Služby (napr. v rámci registrácie do Služby alebo neskôr v rámci používania Služby) udeľuje používateľ Služby Prevádzkovateľovi súhlas (licenciu) na použitie všetkého tohto obsahu (vrátane akýchkoľvek jeho častí a zložiek) spôsobom podľa uváženia Prevádzkovateľa, najmä (avšak nielen) na vyhotovenie rozmnoženiny obsahu, verejné rozširovanie originálu obsahu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu obsahu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu obsahu, zaradenie obsahu do súborného diela, verejné vystavenie obsahu, verejné vykonanie obsahu, verejný prenos obsahu, sprístupňovanie obsahu verejnosti. Súhlas sa udeľuje bezodplatne. Súhlas sa udeľuje ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Prevádzkovateľ je oprávnený najviac v rozsahu udeleného súhlasu udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Prevádzkovateľ je oprávnený obsah (vrátane akýchkoľvek jeho častí a zložiek) sprístupňovať verejnosti, a to najmä prostredníctvom Služby a nástrojov používania Služby, ako aj prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (vrátane internetu) a propagačných materiálov. Používateľ Služby vo vzťahu k svojmu obsahu (vrátane akýchkoľvek jeho častí a zložiek) výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Prevádzkovateľ nie je povinný tento súhlas využiť.

IV.5 Vyplnením, poskytnutím a/alebo sprístupnením akéhokoľvek obsahu do Služby (napr. v rámci registrácie do Služby alebo neskôr v rámci používania Služby) používateľ Služby zároveň potvrdzuje, že týmto neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek tretej osoby. Najmä týmto výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami, súhlasmi a potvrdeniami, ktoré v zmysle bodu IV.4 týchto Podmienok udeľuje. Používateľ Služby má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s vyplnením, poskytnutím a/alebo sprístupnením akéhokoľvek obsahu do Služby ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa bodu IV.4 týchto Podmienok vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobnosti, osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Všetky potrebné práva, súhlasy a potvrdenia súvisiace s vyplnením, poskytnutím a/alebo sprístupnením akéhokoľvek obsahu do Služby a s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa bodu IV.4 týchto Podmienok musí používateľ Služby získať a vysporiadať na vlastné náklady a zodpovednosť. V prípade, ak vyjde najavo, že používateľ Služby svojím konaním (resp. nekonaním) porušil práva akejkoľvek tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný, a ak Prevádzkovateľovi a/alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa ju používateľ Služby v plnom rozsahu nahradiť. Ak vyjde najavo, že používateľ Služby svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

IV.6 Používateľ Služby berie na vedomie a súhlasí, že ustanovenia bodov IV.1 až IV.5 týchto Podmienok sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na akúkoľvek komunikáciu uskutočňovanú používateľom Služby v rámci Služby (napr. prostredníctvom Aplikácie) vrátane akýchkoľvek príspevkov zdieľaných na sociálnej sieti Facebook a/alebo na službe Google+, teda že na všetku komunikáciu uskutočňovanú používateľom Služby v rámci Služby vrátane akýchkoľvek príspevkov zdieľaných na sociálnej sieti Facebook a/alebo na službe Google+ sa vzťahujú všetky podmienky, požiadavky a obmedzenia a udeľujú sa k nim všetky práva, záväzky, súhlasy a potvrdenia v rozsahu a za podmienok podľa bodov IV.1 až IV.5 týchto Podmienok.

V. Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov


Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany a spracovania osobných údajov dotýkajú - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “nariadenie") a zároveň zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”). Viac o zmenách v ochrane súkromia a spracovaní osobných údajov sa dozviete tu.

V.1 Používateľ Služby súhlasom s týmito Podmienkami zároveň Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na spracúvanie všetkých ním Prevádzkovateľovi vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených osobných údajov v rámci registrácie do Služby, v rámci úprav a doplnení údajov a skutočností uskutočnených po registrácii do Služby a/alebo v rámci používania Služby vrátane informácií o polohe používateľa Služby a aktivitách používateľa Služby v rámci Služby (ak majú charakter osobného údaja). Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje používateľa Služby spracúvať na účely realizácie vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním Služby, so získaním a/alebo používaním Aplikácie, na účely realizácie Služby, prevádzkovania Služby, zabezpečovania jej funkcií, na účely skvalitňovania Služby, Aplikácie, stránok Služby a/alebo plnení v rámci nich poskytovaných, na účely marketingu, prezentácie, propagácie a/alebo inej komunikácie Služby, stránok Služby, Aplikácie, Prevádzkovateľa, jeho produktov, služieb a/alebo aktivít, na účely zasielania uvedeného sa týkajúcich informácií, noviniek, správ a ponúk (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení), ako aj na účely sledovania, vyhodnocovania a využívania informácií o používateľskom a spotrebiteľskom správaní používateľa Služby. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje používateľa Služby zverejňovať v rámci Služby (napr. prostredníctvom Aplikácie, napr. meno, priezvisko, obrázok alebo fotografiu a pod. využívané používateľom Služby v rámci Služby; informácie o polohe používateľa Služby a aktivitách používateľa Služby v rámci Služby, ak majú charakter osobného údaja, a pod.). Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na neurčitú dobu. Súhlas je možné pri dodržaní obmedzení ustanovených osobitnými právnymi predpismi a/alebo nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých resp. založených v súvislosti s používaním Služby pred odvolaním súhlasu kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu tootoot@tootoot.co. Odvolaním súhlasu zároveň zaniká registrácia používateľa Služby v Službe ako aj jeho Užívateľské konto a Používateľský profil, používateľ Služby stráca právo na prístup do Služby vrátane prístupu do svojho Užívateľského konta a Používateľského profilu, ako aj všetky práva viazané na vstup do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu (resp. podmienené prihlásením sa do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu), a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje používateľa Služby spracúvať, až kým súhlas s ich spracúvaním nebude odvolaný a po jeho odvolaní zabezpečí ich blokovanie a likvidáciu v zmysle ZoOOÚ; uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu. Používateľ Služby má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 28 a súv. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (inde len „ZoOOÚ“). Osobné údaje používateľa Služby môže Prevádzkovateľ spracúvať aj prostredníctvom tretích osôb, a to aj takých, ktoré sú umiestnené (majú sídlo resp. miesto podnikania a pod.) mimo územia Slovenskej republiky, najmä (avšak nielen) prostredníctvom materských, sesterských a dcérskych spoločností Prevádzkovateľa a ďalších subjektov skupiny Prevádzkovateľa (inde aj „subjekty skupiny Prevádzkovateľa“). V tejto súvislosti používateľ Služby Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín, vrátane tých, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje používateľa Služby sprístupňovať a/alebo poskytovať subjektom skupiny Prevádzkovateľa ako aj ďalším tretím osobám, sprístupnenie a/alebo poskytnutie údajov ktorým je nevyhnutné na splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi a/alebo rozhodnutiami príslušných orgánov a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním Služby, a to aj takým, ktoré sú umiestnené mimo územia Slovenskej republiky. Subjekty skupiny Prevádzkovateľa, ktorým budú osobné údaje poskytnuté, sú oprávnené osobné údaje spracúvať na účely, v rozsahu a za podmienok podľa súhlasu so spracúvaním údajov podľa tohto článku Podmienok. Ďalšie tretie osoby, ktorým budú osobné údaje poskytnuté na splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi a/alebo rozhodnutiami príslušných orgánov a/alebo poskytnutie osobných údajov ktorým je potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním Služby, sú oprávnené osobné údaje spracúvať na účely, za podmienok a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie príslušných povinností. V tejto súvislosti používateľ Služby Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín, vrátane tých, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje používateľ Služby Prevádzkovateľovi aj súhlas na využívanie všetkých ním Prevádzkovateľovi vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených údajov (v rámci registrácie do Služby, v rámci úprav a doplnení údajov a skutočností uskutočnených po registrácii do Služby a/alebo v rámci používania Služby), ktoré nemajú charakter osobného údaja vrátane informácií o polohe používateľa Služby a aktivitách používateľa Služby v rámci Služby (ak nemajú charakter osobného údaja).

V.2 Súčasťou súhlasu podľa bodu V.1 týchto Podmienok je aj súhlas so zasielaním informácií, noviniek, ponúk a iných správ o Službe, stránkach Služby, Aplikácii, Prevádzkovateľovi, iných používateľoch Služby, o promotéroch, umelcoch, kluboch, festivaloch, médiách a ich predstaveniach a pod. na elektronické kontaktné miesta (napr. e-mailová adresa), ktoré používateľ Služby vyplnil, poskytol a/alebo sprístupnil Prevádzkovateľovi v rámci registrácie do Služby, v rámci úprav a doplnení údajov a skutočností uskutočnených po registrácii do Služby a/alebo v rámci používania Služby. Tento súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa bodu V.1 týchto Podmienok. Používateľ Služby má v súvislosti so zasielaním informácií prostredníctvom elektronických komunikácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov (vrátane osobných údajov) pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

V.4 Stránky Služby používajú pre zlepšenie užívateľského komfortu ich návštevníkov, pre anonymný zber štatistických dát o používaní stránok Služby a na zabezpečenie ďalších úloh technológiu cookies. Cookies sú miniatúrne súbory, ktoré server uloží do zariadenia návštevníka internetových stránok pri vstupe na internetové stránky využívajúce túto technológiu a/alebo pri ich používaní. Súbory cookies, ktoré používajú stránky Služby, nepoškodzujú zariadenia ich návštevníkov, neumožňujú prístup na pevné disky ani iné pamäťové zariadenia týchto zariadení ani nijakým spôsobom neumožňujú ovládanie týchto zariadení. Aplikácia uskutočňuje zber anonymných dát.

V.5 Cookies, údaje získané prostredníctvom stránok Služby využívajúcich technológiu cookies a anonymné dáta zbierané Aplikáciou môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

 • umožnenie pohybu návštevníka stránok Služby po stránkach Služby a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) stránok Služby;

 • umožnenie pohybu používateľa Aplikácie po Aplikácii a využívanie jej funkcií;

 • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci stránok Služby používajú stránky Služby, napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránok Služby; tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok Služby;

 • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako používateľa Služby používajú Aplikáciu;

 • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého sú stránky Služby navštevované, napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia, z ktorého sú stránky Služby navštevované; tieto informácie slúžia najmä na zlepšenie užívateľského komfortu a vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok Služby;

 • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, na ktorom je Aplikácia používaná, napr. informácie o type a verzii zariadenia, type a verzii operačného systému;

 • anonymný zber štatistických dát o používaní stránok Služby a anonymný zber štatistických dát o používaní Aplikácie;

 • používanie služby Google Analytics a/alebo obdobných služieb;

 • uchovávanie údajov o voľbách, výberoch a nastaveniach stránok Služby uskutočnených návštevníkmi stránok Služby, napr. výber jazyka;

 • uchovávanie údajov o voľbách, výberoch a nastaveniach Aplikácie uskutočnených používateľmi Služby;

 • reklamné, marketingové a iné komunikačné účely.

V.6 Používaním stránok Služby ich návštevník udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Služby využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené v bode V.5 týchto Podmienok. Za takýto súhlas sa považuje aj nastavenie internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého sú stránky Služby navštevované, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať, aktivovať technológiu cookies).

V.7 V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Služby využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené v bode V.5 týchto Podmienok, môže návštevník stránok Služby zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením jeho internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého stránky Služby navštevuje (môže nastaviť internetový prehliadač alebo iný program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Zablokovanie technológie cookies však môže obmedziť alebo znemožniť prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých stránok Služby a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo znemožniť niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.

V.8 Používaním Aplikácie používateľ Služby udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na zber anonymných dát a na ich používanie na účely uvedené v bode V.5 týchto Podmienok.

VI. Záverečné ustanovenia

VI.1 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na stránkach Služby (www.tootoot.co).

VI.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto Podmienok. Zmena Podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na stránkach Služby (www.tootoot.co), ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. O zmene Podmienok budú používatelia Služby vhodným spôsobom informovaní (napr. uverejnením informácie o zmene Podmienok na stránkach Služby, v rámci Aplikácie a/alebo alebo iným vhodným spôsobom).

VI.3 Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe a/alebo v súvislosti s používaním Služby sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so Službou a/alebo jej používaním a/alebo s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom a/alebo realizáciou týchto Podmienok, budú prednostne riešené zmiernou cestou; ak sa tieto spory nepodarí vyriešiť zmiernou cestou, patria do jurisdikcie príslušných súdov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky práva k Službe, k stránkam Služby a k Aplikácii.

VI.4 Registráciou do Služby používateľ Služby vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

VI.5 V prípade podozrenia na podvodné, špekulatívne a/alebo akokoľvek protiprávne konanie zo strany používateľa Služby a/alebo inej osoby konajúcej prostredníctvom Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu používateľa Služby, vrátane konania, ktoré je v rozpore s alebo obchádza tieto Podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy a/alebo dobré mravy, je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať a prípadne aj zrušiť Užívateľské konto a/alebo Používateľský profil, ktorého sa takéto konanie týka. Používateľ Služby týmto stráca právo na prístup do svojho Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu ako aj všetky práva viazané na vstup do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu (resp. podmienené prihlásením sa do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu), a to bez nároku na akúkoľvek náhradu.

VI.6 Používateľ Služby je oprávnený, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s používaním Služby pred uskutočnením úkonu používateľa Služby, ktorý smeruje k zrušeniu Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu používateľa Služby, kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie svojho Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu, a to formou e-mailu obsahujúceho žiadosť o zrušenie Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu daného používateľa Služby a/alebo odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov daného používateľa Služby doručeného na e-mailovú adresu tootoot@tootoot.co. Takýto e-mail a v ňom obsiahnutá žiadosť musia byť vyhotovené v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Na základe takéhoto e-mailu Prevádzkovateľ zruší Užívateľské konto a/alebo Používateľský profil daného používateľa Služby. Zrušením Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu zaniká príslušná registrácia používateľa Služby v Službe, používateľ Služby stráca právo na prístup do Služby vrátane prístupu do svojho Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu, ako aj všetky práva viazané na vstup do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu (resp. podmienené prihlásením sa do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu), a to bez nároku na akúkoľvek náhradu.

VI.7 Zablokovanie ani zrušenie Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu, bez ohľadu na spôsob a dôvody jeho zablokovania alebo zrušenia, nemá vplyv na ďalšie trvanie potvrdení a záväzkov podľa bodov VI.3 a VI.4 týchto Podmienok udelených resp. vzniknutých pred zablokovaním alebo zrušením Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu, ktoré aj napriek tejto skutočnosti naďalej v plnom rozsahu pokračujú v existencii.

VI.8 Ak niektoré ustanovenie týchto Podmienok bude považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú v platnosti. V takom prípade sa bude postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.

V Bratislave, dňa 25.2.2015