Podmienky používania služby Tootoot a Tootoot ticketing


 1. Úvodné ustanovenia

I.1 Týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky“) sa riadia právne vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním služby Tootoot (ďalej len „Služba“) používateľmi Služby na úrovni promotérov a inými osobami podľa týchto Podmienok. Podmienky upravujú aj získavanie a používanie mobilnej aplikácie Tootoot (ďalej len „Aplikácia“), ktorá je jedným z nástrojov (kanálov) používania Služby. Podmienky upravujú aj používanie internetových stránok Služby umiestnených na www.tootoot.co (ďalej len „stránky Služby“), ktoré sú jedným z nástrojov (kanálov) používania Služby.

I.2 Prevádzkovateľom Služby, Aplikácie a stránok Služby je spoločnosť TootooT, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava-Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 46 999 205, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 87108/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

I.3 Základné princípy Služby a jej používania

I.3.1 Princíp Služby spočíva v tom, že osoby, ktoré sa stanú používateľmi Služby (na úrovni fanúšikov, umelcov, promotérov, budov, festivalov ako aj labelov), môžu prostredníctvom Služby vyjadrovať svoj záujem o predstavenia (napr. koncerty) jednotlivých hudobných interpretov (napr. sólových umelcov, hudobných skupín), a to tak, že prostredníctvom nástrojov používania Služby (napr. Aplikácie) môžu uskutočňovať virtuálne pozvania nimi vybraných hudobných interpretov na uskutočnenie predstavení (ďalej len „Tootooty“). Tootootom sa teda rozumie virtuálne pozvanie používateľom Služby vybraného hudobného interpreta na uskutočnenie jeho predstavenia, a to v mieste, termíne a za ďalších podmienok uvedených používateľom Služby v rámci tohto virtuálneho pozvania; takéto pozvanie môže uskutočniť (t.j. Tootoot pridať) len používateľ Služby (na úrovni fanúšika, umelca, promotéra, budovy, festivalu alebo labelu), ktorý je riadne zaregistrovaný do Služby.  

Hudobní interpreti (ďalej len „umelci“), promotéri (ďalej len „promotéri“), budovy (ďalej len „budovy“), festivaly (ďalej len „festivaly“) a labely (ďalej len „labely“), ktorí sa stanú používateľmi Služby, môžu prostredníctvom Služby, konkrétne prostredníctvom získaných Tootootov, získavať informácie o záujme o ich predstavenia. Umelci, promotéri, budovy, festivaly a labely, ktorí sa stanú používateľmi Služby, sa môžu na základe informácií o záujme o predstavenia, získaných prostredníctvom Služby, rozhodovať o uskutočnení predstavení, a to napríklad v miestach, termínoch a za ďalších podmienok uvedených v získaných Tootootoch. Umelci, promotéri, budovy, festivaly ani labely však nie sú v žiadnom prípade akokoľvek viazaní záujmom používateľov Služby o predstavenia vyjadreným získanými (t.j. pridanými) Tootootmi, najmä nie sú v žiadnom prípade povinní na základe získaných Tootootov, bez ohľadu na ich počet, uskutočniť ani zabezpečiť akékoľvek predstavenia, a to tak v miestach, termínoch a za ďalších podmienok uvedených v získaných Tootootoch ako ani v akýchkoľvek iných miestach, termínoch a/alebo za akýchkoľvek iných podmienok. Umelci,  promotéri, budovy, festivaly a labely sú teda oprávnení, nie však povinní, informácie o záujme o predstavenia, získané prostredníctvom Tootootov, akokoľvek využiť (napr. uskutočniť alebo zabezpečiť predstavenie).

Akékoľvek informácie o záujme používateľov Služby o predstavenia vytvorené, poskytnuté, získané a/alebo inak sprístupnené v rámci Služby prostredníctvom pridaných resp. získaných Tootootov, majú výlučne informatívnu povahu a nie sú záväzné, a to pre používateľov Služby, umelcov, promotérov, budovy, festivaly, labely ani pre akékoľvek tretie osoby. Používatelia Služby v žiadnom prípade nie sú akokoľvek viazaní záujmom o predstavenia, ktorý vyjadrili prostredníctvom pridaných Tootootov. Používatelia Služby nie sú v žiadnom prípade povinní na základe pridaných Tootootov, bez ohľadu na ich počet a údaje v nich uvedené (napr. miesto, termín a pod.), uskutočniť akýkoľvek nákup vstupeniek na predstavenia (napr. nákup vstupeniek na predstavenie, vo vzťahu ku ktorému pridali Tootoot) ani akokoľvek inak sa zúčastniť alebo podieľať na predstaveniach (napr. organizačne, finančne a pod.). Tootoot má teda výlučne informatívnu povahu a nezaväzuje akéhokoľvek používateľa Služby (vrátane umelca, promotéra, budovy, festivalu a labelu), ktorý ho pridal, na akékoľvek konanie, najmä (avšak nielen) na nákup vstupenky na predstavenie, vo vzťahu ku ktorému Tootoot pridal, ako ani na akúkoľvek účasť na takomto predstavení. Získaný Tootoot rovnako nezaväzuje umelca, promotéra, budovu, festival ani label na uskutočnenie alebo zabezpečenie akékoľvek predstavenia a/alebo akéhokoľvek iného úkonu.

Tootoot nijako nezaväzuje ani Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľovi v súvislosti s pridaním Tootootu akýmkoľvek používateľom Služby nevznikajú žiadne záväzky, povinnosti ako ani žiadna zodpovednosť (napr. za uskutočnenie predstavenia, o ktoré bol vyjadrený záujem; za predaj vstupeniek na predstavenie; za počet predaných vstupeniek na predstavenie; za technické, personálne, organizačné, administratívne ani akékoľvek iné zabezpečenie predstavenia a pod.). Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nie je akokoľvek viazaný záujmom používateľov Služby o predstavenia, ktorý akokoľvek vyjadrili v rámci Služby, najmä (avšak nielen) prostredníctvom pridaných Tootootov. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade akokoľvek viazaný ani akokoľvek nezodpovedá za rozhodnutia umelcov, promotérov, budov, festivalov ani labelov o uskutočnení akéhokoľvek predstavenia (vrátane predstavení uskutočňovaných na základe alebo v súvislosti so záujmom vyjadreným prostredníctvom Služby). Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade povinný na základe pridaných Tootootov, bez ohľadu na ich počet a údaje v nich uvedené (napr. miesto, termín a pod.), uskutočniť akýkoľvek nákup vstupeniek na predstavenia, poskytnúť ani akokoľvek zabezpečiť náhradu akýchkoľvek nepredaných (resp. nevypredaných) vstupeniek na predstavenia, ani sa akokoľvek inak zúčastňovať alebo podieľať na predstaveniach (napr. organizačne, finančne a pod.).

I.3.2 Princíp Služby spočíva aj v tom, že umelci, promotéri, budovy, festivaly a labely, ktorí sa stanú používateľmi Služby, môžu prostredníctvom Služby uskutočňovať predaj vstupeniek na predstavenia, ktoré prostredníctvom niektorého z nástrojov používania Služby (napr. Aplikácie) ponúkli do predaja prostredníctvom Služby. V takomto prípade majú títo umelci, promotéri, budovy, festivaly a labely postavenie predávajúceho a poskytovateľa služieb (vo vzťahu k vstupenkám, predstaveniam a prípadným ďalším službám, na využitie ktorých vstupenky oprávňujú), a to vrátane všetkých právnych a zodpovednostných následkov tohto postavenia (o. i. zodpovednosť za vady, povinnosť riešiť prípadné reklamácie, informačné povinnosti predávajúceho, zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za uskutočnenie predstavenia, jeho organizáciu, realizáciu, priebeh, technické, personálne, organizačné a administratívne zabezpečenie v súlade s príslušnými právnymi, technickými, bezpečnostnými, protipožiarnymi a zdravotnými predpismi a normami, právami a oprávnenými záujmami tretích osôb a komunikovanými vlastnosťami).    

Na druhej strane, osoby, ktoré sa stanú používateľmi Služby (na úrovni fanúšika, umelca, promotéra, budovy, festivalu ako aj labelu), môžu prostredníctvom Služby uskutočňovať od predávajúcich podľa predchádzajúceho odseku nákup vstupeniek na predstavenia, ktoré boli ponúknuté do predaja prostredníctvom Služby, a ktoré sú v danom okamihu ponúkané na predaj prostredníctvom niektorého z nástrojov používania Služby (napr. Aplikácie). V takomto prípade majú títo používatelia Služby postavenie kupujúceho (vo vzťahu k vstupenkám, predstaveniam a prípadným ďalším službám, na využitie ktorých vstupenky oprávňujú) so všetkými právnymi a zodpovednostnými následkami tohto postavenia.

I.3.3 Ponuka, predaj a nákup vstupeniek na predstavenia prostredníctvom Služby sa riadia a spravujú princípmi určenými týmito Podmienkami, o. i. najmä nasledovnými princípmi (ak tieto Podmienky ďalej výslovne neuvádzajú inak):

 • za predávajúceho a poskytovateľa služieb, na využitie ktorých vstupenka oprávňuje (napr. predstavenia), je považovaný používateľ Služby (na úrovni umelca, promotéra, budovy, festivalu alebo labelu), ktorý prostredníctvom Služby uskutočňuje predaj vstupenky (resp. vstupeniek) na predstavenie (resp. predstavenia), ktoré prostredníctvom niektorého z nástrojov používania Služby (napr. Aplikácie) ponúkol do predaja prostredníctvom Služby (ďalej len „predávajúci“); predávajúcim je aj používateľ Služby (na úrovni umelca, promotéra, budovy, festivalu alebo labelu), ktorý prostredníctvom Služby ponúka na predaj vstupenku (resp. vstupenky) na predstavenie (resp. predstavenia), ktoré prostredníctvom niektorého z nástrojov používania Služby (napr. Aplikácie) ponúkol do predaja prostredníctvom Služby, a to bez ohľadu na to, či úspešne uskutočnil predaj (t.j. predal) čo i len jednej vstupenky alebo nie;

 • za kupujúceho je považovaný používateľ Služby (na úrovni fanúšika, umelca, promotéra, budovy, festivalu alebo labelu), ktorý prostredníctvom Služby uskutočňuje nákup vstupenky (resp. vstupeniek) na predstavenie (resp. predstavenia), ktoré boli ponúknuté do predaja prostredníctvom Služby, a ktoré sú v danom okamihu ponúkané na predaj prostredníctvom niektorého z nástrojov používania Služby (ďalej len „kupujúci“);

 • ponuka, predaj a nákup vstupenky (resp. vstupeniek) a služieb, na využitie ktorých vstupenka (resp. vstupenky) oprávňuje (napr. predstavenie), prostredníctvom Služby, ako aj samotné poskytnutie týchto služieb a plnení (napr. predstavenia, ďalších služieb, na využitie ktorých vstupenka oprávňuje a pod.), sa uskutočňuje medzi predávajúcim a kupujúcim, medzi ktorými dochádza aj k uzatvoreniu všetkých príslušných obchodných, právnych a záväzkových vzťahov a z nich vyplývajúcich zodpovednostných vzťahov. Predávajúci má postavenie predávajúceho a poskytovateľa služieb (vo vzťahu k vstupenkám, predstaveniam a prípadným ďalším službám, na využitie ktorých vstupenky oprávňujú), a to vrátane všetkých právnych a zodpovednostných následkov tohto postavenia (o. i. zodpovednosť za vady, povinnosť riešiť prípadné reklamácie, informačné povinnosti predávajúceho, zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za uskutočnenie predstavenia, jeho organizáciu, realizáciu, priebeh, technické, personálne, organizačné a administratívne zabezpečenie v súlade s príslušnými právnymi, technickými, bezpečnostnými, protipožiarnymi a zdravotnými predpismi a normami, právami a oprávnenými záujmami tretích osôb a komunikovanými vlastnosťami). Kupujúci aj predávajúci sú povinní dodržiavať platné obchodné, organizačné a obdobné podmienky príslušného predstavenia (napr. usporiadateľské pokyny, prevádzkový poriadok predstavenia a pod.);

 • predstavením (eventom) sa rozumie predstavenie, koncert alebo iná kultúrna, športová a/alebo spoločenská akcia (inde len „predstavenie“ alebo „event“); predstavenia sú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa predávajúci zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;

 • vstupenkou (inde len „vstupenka na predstavenie“ alebo len „vstupenka“) sa rozumie potvrdenie, ktoré jeho držiteľa oprávňuje na využitie služieb, na využitie ktorých daná konkrétna vstupenka oprávňuje v zmysle informácií komunikovaných predávajúcim prostredníctvom Služby, napríklad na využitie predstavenia alebo viacerých predstavení (ak konkrétna vstupenka v zmysle informácií komunikovaných predávajúcim prostredníctvom Služby oprávňuje jej držiteľa na vstup a účasť na viacerých predstaveniach – napr. na festivale) a/alebo na využitie ďalších služieb (ak konkrétna vstupenka v zmysle informácií komunikovaných predávajúcim prostredníctvom Služby oprávňuje jej držiteľa na využitie ďalších služieb – napr. parkovanie, občerstvenie, šatňa a pod.). Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, ani vytlačiť alebo inak použiť jej duplikát. Akékoľvek upravovanie, falšovanie, kopírovanie a/alebo iné neoprávnené nakladanie s vstupenkami zakladá zodpovednosť a práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníka, trestného zákona, zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a ďalších príslušných predpisov. Dôsledkom takéhoto konania môže byť okrem iného povinnosť nahradiť škodu, ako aj trestnoprávny postih;

 • ponuka, predaj, ako aj vykazovanie akýchkoľvek príjmov nadobudnutých z predaja vstupeniek prostredníctvom Služby a akýchkoľvek výdavkov (nákladov) v tejto súvislosti vzniknutých, je na výhradnej zodpovednosti predávajúceho (vrátane všetkých jeho účtovných, daňových a odvodových povinností). Predávajúci zodpovedá za to, že disponuje všetkými právami (vrátane, avšak nielen, osobnostných práv, autorských práv a práv súvisiacich s autorskými právami), oprávneniami, povoleniami, rozhodnutiami a/alebo inými skutočnosťami, ktoré môžu byť vyžadované v súvislosti s uskutočňovaním ponuky a/alebo predaja vstupeniek prostredníctvom Služby, ako aj uskutočnením predstavenia a/alebo poskytnutím akýchkoľvek ďalších služieb, na využitie ktorých vstupenky oprávňujú (napr. príslušným živnostenským oprávnením, ak je nevyhnutné na uskutočňovanie ponuky a/alebo predaja vstupeniek prostredníctvom Služby, uskutočnenie predstavenia a/alebo poskytnutie akýchkoľvek služieb, na využitie ktorých vstupenka oprávňuje a pod.). Dispozícia všetkými právami, oprávneniami, povoleniami, rozhodnutiami a/alebo inými skutočnosťami podľa predchádzajúcej vety je na výhradnej zodpovednosti predávajúceho. Prevádzkovateľ v nijakom rozsahu nezodpovedá za oprávnenie ani právnu spôsobilosť predávajúceho na ponuku a/alebo predaj vstupeniek prostredníctvom Služby (napr. na internetový predaj produktov a/alebo služieb), ako ani na uskutočnenie predstavenia a/alebo poskytnutie akýchkoľvek ďalších služieb, na využitie ktorých vstupenky oprávňujú. Predávajúci má informačnú povinnosť vo vzťahu ku kupujúcemu v zmysle príslušných právnych predpisov (o. i. občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pod.);

 • predávajúci je povinný uvádzať úplné, správne, presné a pravdivé údaje o vstupenkách a službách, na využitie ktorých vstupenky oprávňujú (napr. o predstaveniach, o ďalších službách, na využitie ktorých vstupenky oprávňujú), ktoré predávajúci ponúka a/alebo predáva prostredníctvom Služby, o ich vlastnostiach, podmienkach a parametroch. Predávajúci sa nesmie dopustiť akéhokoľvek klamlivého, zavádzajúceho ani inak nekalého konania alebo praktiky, ako ani konania alebo praktiky, ktoré by boli v rozpore s právnymi predpismi, rozhodnutiami príslušných orgánov alebo organizácií, dobrými mravmi, obchodnými zvyklosťami a/alebo pravidlami hospodárskej súťaže;

 • ponuka, predaj a nákup vstupenky (resp. vstupeniek) a služieb, na využitie ktorých vstupenka (resp. vstupenky) oprávňuje (napr. predstavenie), prostredníctvom Služby, sa uskutočňuje prostredníctvom Služby, konkrétne prostredníctvom nástrojov používania Služby (napr. Aplikácie, stránok Služby), ktoré majú postavenie predajného kanálu resp. miesta pre predávajúcich a kupujúcich. Služba, jednotlivé jej nástroje (napr. Aplikácia, stránky Služby), ako ani Prevádzkovateľ nemá vo vzťahu k vstupenke (resp. vstupenkám) ani službám, na využitie ktorých vstupenka (resp. vstupenky) oprávňuje (napr. predstavenie), ponúkanej, predávanej a/alebo kupovanej prostredníctvom Služby, ani k akýmkoľvek ďalším plneniam poskytovaným predávajúcim a/alebo kupujúcim v tejto súvislosti, postavenie predávajúceho, poskytovateľa služby (resp. plnenia) ani kupujúceho, ako ani postavenie subjektu prevádzajúceho z predávajúceho na kupujúceho a/alebo naopak akékoľvek práva (najmä, avšak nielen, vlastnícke páva, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a pod.), a teda nemá ani práva a povinnosti z takéhoto postavenia vyplývajúce (napr. zodpovednosť za vady atď.). Služba a nástroje jej používania (napr. Aplikácia, stránky Služby) plnia úlohu predajného kanálu resp. miesta pre predávajúcich a kupujúcich, prostredníctvom ktorého môžu títo realizovať ich vzájomné obchodné vzťahy, a to za podmienok upravených týmito Podmienkami a prípadne aj podmienkami používania Služby, ktoré upravujú používanie Služby používateľom Služby na inej úrovni, ako na úrovni promotéra, ak jeden z používateľov Služby vstupujúcich do obchodného vzťahu, nemá postavenie používateľa Služby na úrovni promotéra. Prevádzkovateľ zabezpečuje realizáciu vybraných úloh v rámci obchodných vzťahov predávajúcich a kupujúcich, ktoré sú výslovne uvedené v texte týchto Podmienok a/alebo v texte podmienok používania Služby, ktoré upravujú používanie Služby používateľom Služby na inej úrovni, ako na úrovni promotéra, ak jeden z používateľov Služby vstupujúcich do obchodného vzťahu, nemá postavenie používateľa Služby na úrovni promotéra / klubu / festivalu (napr. výber úhrad kúpnej ceny vstupeniek od kupujúcich, vyplácanie kúpnej ceny vstupeniek predávajúcim a pod.). Vstupenky, predstavenia ani služby, na využitie ktorých vstupenky oprávňujú, ako ani akékoľvek ďalšie služby ponúkané či poskytované na predstaveniach a/alebo v súvislosti s nimi, nie sú produktmi ani službami Prevádzkovateľa a tento za ne v žiadnom prípade neručí, ako ani nenesie akúkoľvek zodpovednosť;

 • uskutočnenie predstavenia a poskytnutie služieb, na využitie ktorých vstupenka oprávňuje, zabezpečuje predávajúci. Prevádzkovateľovi v tejto súvislosti nevznikajú žiadne záväzky, povinnosti ani zodpovednosť (napr. zodpovednosť za vady, povinnosť riešiť prípadné reklamácie, zodpovednosť za technické, personálne, organizačné, administratívne ani akékoľvek iné zabezpečenie predstavenia, služieb a pod.). Za uskutočnenie predstavenia a poskytnutie služieb v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými, bezpečnostnými, protipožiarnymi a zdravotnými predpismi a normami, právami a oprávnenými záujmami tretích osôb a komunikovanými podmienkami a parametrami predstavenia a služieb zodpovedá v plnom rozsahu predávajúci. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá vznikne na základe a/alebo v súvislosti s predstavením a/alebo súvisiacimi službami, najmä na základe a/alebo v súvislosti s jeho organizáciou, realizáciou, zrušením, presunutím, zmenou, nekonaním, jeho bezpečnostnými, technickými, organizačnými alebo akýmikoľvek inými opatreniami a pod.;

 • predstavenia, ďalšie služby, na využitie ktorých vstupenky v zmysle informácií komunikovaných predávajúcimi prostredníctvom Služby oprávňujú, ako ani akékoľvek informácie komunikované predávajúcimi prostredníctvom Služby (napr. o vstupenkách, predstaveniach, ďalších službách, ich vlastnostiach, podmienkach, parametroch a pod.), neprechádzajú systematickou kontrolou zo strany Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nie je povinný uskutočňovať kontrolu predstavení, ďalších služieb, na využitie ktorých vstupenky v zmysle informácií komunikovaných predávajúcimi prostredníctvom Služby oprávňujú, ako ani akýchkoľvek informácií komunikovaných predávajúcimi prostredníctvom Služby. Prevádzkovateľ si pritom vyhradzuje oprávnenie (nie však povinnosť) uskutočňovať ich kontrolu (napr. z vlastného rozhodnutia, na podnet používateľa Služby a pod.) a v prípadoch, ktoré Prevádzkovateľ na základe vlastného uváženia vyhodnotí ako opodstatnené, vyžadovať a/alebo uskutočňovať ich úpravu, zmenu, odstránenie a/alebo iné opatrenia podľa vlastného uváženia;

 • predávajúci nesmie ponukou ani predajom vstupenky (resp. vstupeniek), poskytnutím služby (resp. služieb), na využitie ktorej vstupenka (resp. vstupenky) oprávňuje (napr. predstavenie), ako ani v súvislosti s nimi, porušiť práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek osoby, najmä (avšak nielen) osobnostné práva, autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami (napr. výkonných umelcov) a pod. V prípade akéhokoľvek porušenia a/alebo iného neoprávneného zásahu do práva a/alebo oprávneného záujmu akejkoľvek osoby a/alebo podozrenia naň, za toto (resp. tieto) zodpovedá v plnom rozsahu výhradne predávajúci, ktorý sa zaväzuje v plnom rozsahu a na vlastné náklady vysporiadať všetky súvisiace následky (napr. nahradiť škodu a pod.), a to voči všetkým dotknutým osobám (napr. Prevádzkovateľovi, kupujúcim, tretím osobám). Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá v tejto súvislosti vznikne predávajúcemu, kupujúcemu a/alebo akejkoľvek osobe.

I.3.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť, správnosť ani za akékoľvek iné parametre informácií vytvorených, poskytnutých, získaných a/alebo inak sprístupnených v rámci Služby, najmä (avšak nielen) informácií o záujme používateľov Služby o predstavenia získaných prostredníctvom pridaných Tootootov; informácií o vstupenkách a predstaveniach ponúknutých do predaja prostredníctvom Služby, ich vlastnostiach, podmienkach a parametroch; informácií o používateľoch Služby, ich identifikačných, kontaktných, obchodných údajoch, ich poučeniach pre spotrebiteľov, ich reklamačných podmienkach a poriadkoch  a o akomkoľvek obsahu nimi vloženom do Služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za rozhodnutia akýchkoľvek osôb (napr. fanúšikov, umelcov, promotérov, budov, festivalov, labelov, tretích osôb) uskutočnené na základe týchto informácií (napr. rozhodnutie uskutočniť alebo neuskutočniť predstavenie, rozhodnutie uskutočniť alebo neuskutočniť nákup vstupenky a pod.), ako ani za akékoľvek ich následky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá v tejto súvislosti vznikne akejkoľvek osobe (napr. nevypredaním predstavenia uskutočňovaného na základe záujmu vyjadreného prostredníctvom Služby). Rozhodnutie umelca, promotéra, budovy, festivalu alebo labelu uskutočniť predstavenie je jeho slobodným rozhodnutím, za ktoré sám nesie plnú zodpovednosť. Rovnako rozhodnutie uskutočniť nákup alebo predaj vstupenky prostredníctvom Služby, ako aj každé ďalšie rozhodnutie fanúšika, umelca, promotéra, budovy, festivalu alebo labelu týkajúce sa akéhokoľvek použitia Služby a jej nástrojov (napr. Aplikácie, stránok Služby), je jeho slobodným rozhodnutím, za ktoré sám nesie plnú zodpovednosť. Uskutočnenie predstavenia zabezpečuje príslušný umelec, promotér, budova, festival a/alebo label. Prevádzkovateľovi v tejto súvislosti nevznikajú žiadne záväzky, povinnosti ani zodpovednosť (napr. za technické, personálne, organizačné, administratívne ani akékoľvek iné zabezpečenie predstavenia a pod.). Za uskutočnenie predstavenia v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právami a oprávnenými záujmami tretích osôb zodpovedá v plnom rozsahu umelec, promotér, budova, festival a/alebo label. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti s používaním Služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti s využitím informácií získaných prostredníctvom Služby. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade povinný uskutočniť akýkoľvek nákup vstupeniek, poskytnúť ani akokoľvek zabezpečiť náhradu akýchkoľvek nepredaných (resp. nevypredaných) vstupeniek, ani sa akokoľvek zúčastňovať alebo podieľať na uskutočňovaní a/alebo zabezpečovaní predstavení (napr. organizačne, finančne a pod.).

I.4 Používanie Služby je bezplatné (t.j. Službu možno používať bezodplatne); týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti s používaním Služby (napr. v súvislosti so sťahovaním, inštaláciou a/alebo používaním Aplikácie alebo v súvislosti s prezeraním a/alebo používaním stránok Služby - napr. náklady na internetové pripojenie, náklady za spotrebované dáta a pod.), za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, komu tieto náklady vznikli (napr. používateľ Služby; majiteľ alebo iný držiteľ mobilného zariadenia, na ktoré bola Aplikácia stiahnutá, inštalovaná a/alebo na ktorom bola používaná a pod.).

Výnimku z bezplatného používania Služby predstavuje použitie funkcií Služby (resp. plnení poskytovaných v rámci Služby), ktoré sú podľa týchto Podmienok spoplatnené. Týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti s použitím takýchto funkcií Služby (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady za spotrebované dáta a pod.), za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, komu tieto náklady vznikli. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok odplatnosti používania Služby (napr. na zavedenie spoplatnených funkcií Služby, rozšírenie okruhu spoplatnených funkcií Služby a pod.).  

I.5 Službu môžu používať riadne zaregistrovaní používatelia Služby, a to prostredníctvom nástrojov používania Služby, ktorými sú Aplikácia (t.j. mobilná aplikácia Tootoot) a stránky Služby (t.j. internetové stránky www.tootoot.co ). Rozsah, v ktorom možno Službu používať (napr. dostupnosť jednotlivých funkcií Služby), sa môže v prípade jednotlivých nástrojov používania Služby líšiť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny, úpravy a doplnenia rozsahu a podmienok používania Služby prostredníctvom jednotlivých nástrojov používania Služby.

I.6 Aplikácia je určená pre mobilné zariadenia využívajúce operačné systémy iOS a Android. Požiadavky na parametre zariadení (hardvérové, softvérové, nastavenia zariadení a pod.), na ktoré môže byť Aplikácia inštalovaná, sa môžu priebežne vyvíjať (napr. aktualizáciami Aplikácie); Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto požiadaviek. Pre riadne fungovanie Aplikácie je potrebné spĺňať aktuálne požiadavky na parametre zariadení (hardvérové, softvérové, nastavenia zariadení a pod.) a bezodkladne inštalovať aktualizácie Aplikácie. Aplikáciu je nevyhnutné používať na kompatibilnom zariadení (napr. využívajúcom príslušný operačný systém, kompatibilné programové vybavenie, nastavenia zariadenia a pod.) a pravidelne ju aktualizovať (bezodkladne inštalovať aktualizácie Aplikácie). Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť Aplikácie, ktorá je inštalovaná a/alebo inak umiestnená na akomkoľvek zariadení, ktoré je s Aplikáciou čo i len čiastočne nekompatibilné, a/alebo Aplikácie, ktorá nie je riadne aktualizovaná; Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za akékoľvek škody v tejto súvislosti vzniknuté (napr. na zariadení, dátach obsiahnutých v zariadení atď.).

I.7 Aplikácia vo verzii pre operačný systém iOS je umiestnená na stiahnutie a inštaláciu v internetovom obchode App Store; Aplikácia vo verzii pre operačný systém Android je umiestnená na stiahnutie a inštaláciu v internetovom obchode Google Play. Aplikáciu možno z oboch uvedených obchodov získať (inde len „stiahnuť“) a inštalovať bezplatne; týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti so sťahovaním a inštaláciou Aplikácie (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady za spotrebované dáta a pod.), za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, kto Aplikáciu sťahoval a inštaloval. Rovnako ako stiahnutie a inštalácia Aplikácie, aj samotné používanie Aplikácie je bezplatné; týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti s používaním Aplikácie, za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, kto Aplikáciu používal. Výnimku z bezplatného používania Aplikácie predstavuje použitie funkcií Služby (resp. plnení poskytovaných v rámci Služby), ktoré sú podľa týchto Podmienok spoplatnené, prostredníctvom Aplikácie; týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti s takýmto použitím Aplikácie, za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, kto Aplikáciu takto používal. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok odplatnosti sťahovania, inštalácie a používania Aplikácie (napr. na spoplatnenie stiahnutia Aplikácie, zavedenie spoplatnených funkcií Služby, rozšírenie okruhu spoplatnených funkcií Služby a pod.).  

I.8 Prezeranie a používanie stránok Služby je bezplatné; týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti s prezeraním alebo používaním stránok Služby, za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, kto stránky Služby prezeral alebo používal. Výnimku z bezplatného používania stránok Služby predstavuje použitie funkcií Služby (resp. plnení poskytovaných v rámci Služby), ktoré sú podľa týchto Podmienok spoplatnené, prostredníctvom stránok Služby; týmto nie sú dotknuté akékoľvek náklady, ktoré prípadne vzniknú v súvislosti s takýmto použitím stránok Služby, za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá, a ktoré v plnom rozsahu znáša ten, kto stránky Služby takto používal. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok odplatnosti používania stránok Služby.  

I.9 Pri sťahovaní a inštalácii Aplikácie je každý povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené obchodom, z ktorého je Aplikácia sťahovaná a inštalovaná, najmä podmienkami používania príslušného obchodu a súvisiacimi dokumentmi. Pri sťahovaní, inštalácii a používaní Aplikácie ako aj pri prezeraní a používaní stránok Služby je každý zároveň povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené týmito Podmienkami.

I.10 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti so stiahnutím a/alebo používaním Aplikácie alebo prezeraním alebo používaním stránok Služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za akúkoľvek škodu ani inú ujmu (vrátane nemajetkovej ujmy), ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti s využitím informácií získaných prostredníctvom Aplikácie alebo prostredníctvom stránok Služby.

I.11 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny, úpravy a doplnenia Služby, Aplikácie a/alebo stránok Služby, vrátane akýchkoľvek ich častí, zložiek, funkcií, parametrov a podmienok.

 1. Registrácia do Služby a používatelia Služby

II.1 Službu môže používať len osoba, ktorá má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (v prípade fyzickej osoby len osoba staršia ako 18 rokov, ktorej spôsobilosť na právne úkony nie je nijako obmedzená). Táto podmienka platí bez ohľadu na konkrétny nástroj, prostredníctvom ktorého je Služba používaná (Aplikácia, stránky Služby).

II.2 Osoba podľa bodu II.1 Podmienok sa môže stať používateľom Služby na úrovni promotéra tak, že uskutoční svoju registráciu do Služby. Registráciu používateľa Služby na úrovni promotéra do Služby možno uskutočniť prostredníctvom stránok Služby alebo prostredníctvom Aplikácie (po jej stiahnutí a inštalácii), a to vyplnením elektronického registračného formulára (ďalej len „Registračný formulár“) a jeho odoslaním do Služby prostredníctvom stránok Služby alebo prostredníctvom Aplikácie.

Registračný formulár sa sprístupní po kliknutí na tlačítko „SIGN UP“ a následne tlačítko „CREATE PROFESSIONAL ACCOUNT“, umiestnené na stránkach Služby. Registračný formulár sa sprístupní aj po kliknutí na tlačítko „ZAREGISTRUJ SA ZADARMO“ resp. „SIGN UP FOR FREE“ a následne tlačítko „PROFESIONÁLNE KONTO“ resp. „PROFESSIONAL ACCOUNT“, umiestnené v rámci Aplikácie.

Registračný formulár má viacero strán (obrazoviek). Prvú stranu Registračného formulára možno vyplniť a do Služby odoslať priamo prostredníctvom rozhrania stránok Služby alebo prostredníctvom rozhrania Aplikácie (vyplnením a odoslaním požadovaných údajov a potvrdením súhlasu s Podmienkami) alebo prostredníctvom Facebookového konta alebo Google+ konta osoby, ktorá registráciu do Služby uskutočňuje, ak je táto funkcia v prípade daného nástroja používania Služby dostupná.

Vyplnenie a odoslanie prvej strany Registračného formulára prostredníctvom Facebookového konta sa uskutoční po kliknutí na tlačítko „SIGN UP WITH FACEBOOK“ resp. „REGISTROVAŤ SA CEZ FACEBOOK“ a po zadaní a/alebo potvrdení platných prihlasovacích údajov do Facebookového konta osoby, ktorá uskutočňuje registráciu do Služby. Pre registráciu do Služby týmto spôsobom je osoba, ktorá registráciu uskutočňuje, povinná povoliť prepojenie jej Facebookového konta so Službou a s jej Užívateľským kontom a Používateľským profilom v rámci Služby a povoliť Službe prijímanie (resp. preberanie) údajov a skutočností z jej Facebookového konta v rozsahu verejný profil (najmä meno, profilový obrázok alebo fotografia, ďalšie verejné informácie), zoznam priateľov a e-mailová adresa. AplikáciaSlužba môže požadovať povolenie spravovať Facebookové stránky osoby, ktorá registráciu uskutočňuje. Registráciou do Služby týmto spôsobom osoba, ktorá registráciu uskutočňuje, povoľuje prijímanie (resp. preberanie) údajov a skutočností vo vyššie uvedenom rozsahu AplikáciouSlužbou z jej Facebookového konta a udeľuje ďalšie požadované povolenia. Zároveň týmto potvrdzuje, že je oprávnená tieto povolenia udeliť, že tak robí bezodplatne, a že tým nie sú porušené Podmienky ani akékoľvek právne predpisy, pravidlá upravujúce používanie služby Facebook, práva ani oprávnené záujmy tretích osôb.

Ak je táto funkcia v prípade daného nástroja používania Služby dostupná, vyplnenie a odoslanie prvej strany Registračného formulára prostredníctvom Google+ konta sa uskutoční po kliknutí na tlačítko „g+“ (Google+) a po zadaní a/alebo potvrdení platných prihlasovacích údajov do Google+ konta osoby, ktorá uskutočňuje registráciu do Služby. Pre registráciu do Služby týmto spôsobom je osoba, ktorá registráciu uskutočňuje, povinná povoliť prepojenie jej Google+ konta so Službou a s jej Užívateľským kontom a Používateľským profilom v rámci Služby a povoliť Službe prijímanie (resp. preberanie) údajov a skutočností z jej Google+ konta v rozsahu verejný profil (najmä meno, profilový obrázok alebo fotografia, Google+ ID, vekový rozsah, jazyk, ďalšie verejné informácie), zoznam ľudí v označených kruhoch a e-mailová adresa. Služba môže požadovať povolenie posielať informácie o aktivitách používateľa Služby v rámci Služby spoločnosti Google a používateľovi Služby. Služba môže požadovať povolenie posielať informácie o aktivitách používateľa Služby v rámci Služby aj ďalším kruhom osôb, ktoré osoba, ktorá uskutočňuje registráciu, označí pre zdieľanie. Registráciou do Služby týmto spôsobom osoba, ktorá registráciu uskutočňuje, povoľuje prijímanie (resp. preberanie) údajov a skutočností vo vyššie uvedenom rozsahu Službou z jej Google+ konta a udeľuje ďalšie požadované povolenia. Zároveň týmto potvrdzuje, že je oprávnená tieto povolenia udeliť, že tak robí bezodplatne, a že tým nie sú porušené Podmienky ani akékoľvek právne predpisy, pravidlá upravujúce používanie služby Google+, práva ani oprávnené záujmy tretích osôb.

Pred vyplnením a odoslaním prvej strany Registračného formulára do Služby je osoba, ktorá registráciu uskutočňuje, povinná riadne sa oboznámiť s Podmienkami. Podmienky sú k dispozícii a sprístupnia sa na oboznámenie okrem iného po kliknutí na tlačítko (resp. aktívny text) „I Agree with Terms Of Use and Privacy Policy“ resp. „Súhlasím s Podmienkami používania a Spracovaním osobných údajov“ umiestnené na prvej strane Registračného formulára. Vyplnením a odoslaním prvej strany Registračného formulára do Služby (priamo prostredníctvom rozhrania stránok Služby alebo prostredníctvom rozhrania Aplikácie, prostredníctvom Facebookového konta alebo Google+ konta) osoba, ktorá registráciu uskutočňuje, potvrdzuje, že sa riadne oboznámila s Podmienkami, že s nimi v plnom rozsahu súhlasí, spĺňa ich a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Po vyplnení a odoslaní prvej strany Registračného formulára do Služby (priamo prostredníctvom rozhrania stránok Služby alebo prostredníctvom rozhrania Aplikácie, prostredníctvom Facebookového konta alebo Google+ konta) sa sprístupnia ďalšie strany Registračného formulára, prostredníctvom ktorých môže osoba, ktorá uskutočňuje registráciu do Služby, uskutočniť výber Používateľského profilu, ktorý má záujem vytvoriť, a prostredníctvom ktorých môže vyplniť a do Služby odoslať údaje a skutočnosti požadované pre uskutočnenie registrácie do Služby.

Do Registračného formulára je potrebné vyplniť všetky požadované údaje a skutočnosti. Rozsah požadovaných údajov a skutočností sa môže líšiť v závislosti od toho, či sa promotér registruje do Služby ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba. Promotér sa musí do Služby registrovať tak (a teda do Registračného formulára musia byť vyplnené také údaje a skutočnosti), aby údajmi a skutočnosťami vyplnenými v rámci registrácie do Služby bol identifikovaný promotér a osoba, ktorá je oprávnená konať za daného promotéra najmenej v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie každého a všetkých úkonov podľa týchto Podmienok (napr. uskutočňovať registráciu do Služby, udeľovať práva, súhlasy, záväzky a potvrdenia podľa týchto Podmienok a pod.) a aby údajmi a skutočnosťami vyplnenými v rámci registrácie do Služby neboli ohrozené ani porušené práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek osoby ani ustanovenia právnych predpisov.

Do Registračného formulára možno vyplniť aj údaje a skutočnosti, ktorých vyplnenie nie je nevyhnutné pre úspešné dokončenie registrácie používateľa Služby na úrovni promotéra do Služby (inde len „nepovinné údaje a skutočnosti“).Nepovinné údaje a skutočnosti môžu mať vplyv na podobu Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu daného používateľa Služby a na vybrané funkcie Služby.

V rámci registrácie používateľa Služby na úrovni promotéra do Služby je osoba, ktorá registráciu uskutočňuje, povinná riadne sa oboznámiť s Podmienkami a vyplnením príslušného okienka (checkboxu) nachádzajúceho sa v Registračnom formulári potvrdiť, že sa s Podmienkami riadne oboznámila, že s nimi v plnom rozsahu súhlasí, spĺňa ich a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyplnený Registračný formulár (obsahujúci najmenej všetky požadované údaje a skutočnosti) možno po oboznámení sa s Podmienkami a potvrdení súhlasu s nimi kliknutím na tlačítko „CONTINUE“ resp. „POKRAČOVAŤ“ odoslať do Služby.

Pre dokončenie registrácie do Služby môže Prevádzkovateľ požadovať potvrdenie e-mailovej adresy vyplnenej a odoslanej do Služby prostredníctvom Registračného formulára. Osobe, ktorá uskutočňuje registráciu do Služby, môže byť po odoslaní a doručení Registračného formulára (alebo jeho časti - strany) do Služby, na e-mailovú adresu vyplnenú a odoslanú do Služby prostredníctvom Registračného formulára, zaslaná e-mailová správa obsahujúca link, kliknutím na ktorý táto osoba potvrdí platnosť e-mailovej adresy, ktorú vyplnila a odoslala prostredníctvom Registračného formulára a svoju dispozíciu s touto e-mailovou adresou. Potvrdenie e-mailovej adresy kliknutím na link je potrebné uskutočniť do 24 hodín od zaslania e-mailovej správy obsahujúcej link na e-mailovú adresu vyplnenú a odoslanú prostredníctvom Registračného formulára. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia rozhodnúť o naložení s registráciou, u ktorej nedôjde k potvrdeniu e-mailovej adresy podľa tohto dokumentu (napr. registráciu ponechá v platnosti, registráciu zruší, vyzve osobu, ktorá uskutočnila takúto registráciu na dodatočné potvrdenie e-mailovej adresy a pod.).

Registračný formulár môže byť dostupný aj prostredníctvom Používateľského profilu alebo Užívateľského konta používateľa Služby, po prihlásení sa do jeho Používateľského profilu a/alebo Užívateľského konta. V takomto prípade sa obsah Registračného formulára môže odlišovať od obsahu, ktorý Registračný formulár štandardne obsahuje (napr. nemusí obsahovať všetky strany, ktoré štandardne obsahuje - napr. prvú stranu Registračného formulára).

II.3 Vyplnením Registračného formulára a jeho odoslaním a doručením do Služby sa osoba, ktorá je identifikovaná v danom Registračnom formulári, stáva používateľom Služby (inde aj „používateľ Služby“). V danom prípade konkrétne používateľom Služby na úrovni promotéra.

II.4 Všetky údaje a skutočnosti, ktoré osoba, ktorá uskutočňuje registráciu do Služby vyplní, poskytne a/alebo sprístupní (tak požadované ako aj nepovinné údaje a skutočnosti), musia byť úplné, správne, pravdivé a aktuálne a musia v plnom rozsahu spĺňať všetky požiadavky príslušných právnych predpisov. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených údajov a skutočností, ich súlad s požiadavkami príslušných právnych predpisov a právo na dispozíciu s nimi (vrátane osobných údajov, osobnostných práv, autorských práv, iných práv chránených v zmysle autorského zákona a/alebo iných právnych predpisov) zodpovedá v plnom rozsahu osoba, ktorá uskutočňuje registráciu do Služby. Registráciu používateľa Služby do Služby je oprávnená uskutočňovať len osoba, ktorá je na takéto konanie v plnom rozsahu oprávnená (t.j. disponuje všetkými oprávneniami na takéto konanie).

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne údaje ani skutočnosti vyplnené a odoslané do Služby prostredníctvom Registračného formulára ani za akékoľvek ich vlastnosti (napr. úplnosť, správnosť, pravdivosť, aktuálnosť), ako ani za akékoľvek následky súvisiace s ich vyplnením a odoslaním do Služby (napr. vznik záväzkov a povinností, ohrozenie alebo porušenie práv, oprávnených záujmov alebo právnych predpisov - napr. neoprávnený zásah do práv osoby). Registrácia osoby identifikovanej v Registračnom formulári za používateľa Služby na úrovni promotéra do Služby nezakladá ani nepotvrdzuje žiadnu zodpovednosť Prevádzkovateľa za údaje a skutočnosti vyplnené a odoslané do Služby prostredníctvom Registračného formulára, za akékoľvek ich vlastnosti, ako ani za akékoľvek následky súvisiace s ich vyplnením a odoslaním do Služby. Prevádzkovateľ najmä nie je zodpovedný za akékoľvek ohrozenie alebo porušenie práv, oprávnených záujmov a/alebo právnych predpisov, ku ktorému došlo v súvislosti s vyplnením a odoslaním neúplných, nesprávnych, nepravdivých a/alebo neaktuálnych údajov a/alebo skutočností do Služby a/alebo vyplnením a odoslaním údajov a/alebo skutočností do Služby osobou, ktorá na takéto konanie nie je v plnom rozsahu oprávnená (napr. registráciou používateľa Služby na úrovni promotéra do Služby osobou, ktorá na toto konanie a s ním spojené následky nedisponuje dostatočnými právami).

II.5 Údaje a skutočnosti vyplnené, poskytnuté a/alebo sprístupnené v rámci registrácie do Služby ako aj údaje a skutočnosti, ktoré v rámci registrácie do Služby neboli vyplnené, poskytnuté a/alebo sprístupnené (v prípade nepovinných údajov a skutočností) a ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré je možné vyplniť, poskytnúť a/alebo sprístupniť po uskutočnení registrácie do Služby, môže používateľ Služby upraviť a/alebo doplniť, a to po prihlásení sa do svojho Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu, prostredníctvom príslušnej funkcie Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu. Zmena e-mailovej adresy vyplnenej, poskytnutej alebo sprístupnenej v rámci registrácie do Služby, zmena prihlasovacieho hesla do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu ako aj zmena ďalších údajov a skutočností (napr. základných identifikačných údajov používateľa Služby a pod.) môže byť obmedzená alebo vylúčená. Všetky údaje a skutočnosti, ktoré používateľ Služby upraví a/alebo doplní po uskutočnení registrácie do Služby, musia byť úplné, správne, pravdivé a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých týchto údajov a skutočností a právo na dispozíciu s nimi (vrátane osobnostných práv, autorských práv, iných práv chránených v zmysle autorského zákona a/alebo iných právnych predpisov) zodpovedá v plnom rozsahu používateľ Služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu a kategórií údajov a skutočností, ktorých vyplnenie, poskytnutie a/alebo sprístupnenie bude požadované v rámci registrácie do Služby, ako aj na zmenu rozsahu a kategórií údajov a skutočností, ktorých vyplnenie, poskytnutie, sprístupnenie, úprava a/alebo doplnenie bude možné, obmedzené alebo vylúčené po uskutočnení registrácie do Služby.

II.6 Po uskutočnení registrácie do Služby je používateľovi Služby na úrovni promotéra na základe údajov a skutočností vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených v rámci registrácie do Služby vytvorené Užívateľské konto a Používateľský profil v rámci Služby (inde aj „Užívateľské konto“ a „Používateľský profil“).

Ak sa registrácia používateľa Služby do Služby uskutočňuje prostredníctvom už existujúceho Užívateľského konta (po prihlásení sa doň - prostredníctvom príslušnej funkcie Užívateľského konta), po uskutočnení registrácie do Služby je používateľovi Služby na základe údajov a skutočností vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených v rámci registrácie do Služby vytvorený len príslušný Používateľský profil, ktorý je podradený pod dané Užívateľské konto.

II.7 Užívateľským kontom sa rozumie konto používateľa Služby v rámci Služby, ktoré okrem iného umožňuje prístup používateľa Služby k jeho Používateľskému profilu (resp. k jeho Používateľským profilom) a jeho používanie. Používateľ Služby sa do Užívateľského konta môže prihlásiť prostredníctvom stránok Služby alebo prostredníctvom Aplikácie, zadaním správnych prihlasovacích údajov do Užívateľského konta. Užívateľské konto je chránené prihlasovacími údajmi, ktoré používateľ Služby vyplnil, poskytol a/alebo sprístupnil v rámci registrácie do Služby. Používateľ Služby je povinný prihlasovacie údaje k Užívateľskému kontu chrániť pred stratou, zverejnením a zneužitím. Ak sa ktokoľvek prihlási do Užívateľského konta zadaním správnych prihlasovacích údajov a uskutoční akékoľvek konanie (úkon) pod Používateľským profilom používateľa Služby (resp. pod ktorýmkoľvek Používateľským profilom používateľa Služby) podradeným pod daným Užívateľským kontom, má sa za to, že ide o konanie tohto používateľa Služby, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo tomuto používateľovi Služby.

II.8 Používateľským profilom sa rozumie profil používateľa Služby v rámci Služby, ktorý slúži na identifikáciu a označenie používateľa Služby v rámci Služby, a ktorý používateľovi Služby umožňuje vlastné používanie Služby (využívanie funkcií Služby a pod.). Na používanie Služby je teda potrebná registrácia do Služby a prihlásenie sa do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu. Osoby, ktoré nie sú registrované do Služby a prihlásené do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu, nemôžu využívať väčšinu funkcií Služby s výnimkou registrácie do Služby, prihlásenia sa do Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu a základného prehliadania Služby (napr. Tootootov pridaných používateľmi Služby).

II.9 Jeden používateľ Služby môže pod jedným Užívateľským kontom vytvoriť a používať aj viaceré Používateľské profily, a to na jednej ako aj na viacerých rozdielnych úrovniach (na úrovni fanúšika, umelca, promotéra, budovy, festivalu, labelu), a to na základe zodpovedajúceho počtu príslušných registrácií daného používateľa Služby do Služby prostredníctvom daného Užívateľského konta. V rámci každej registrácie do Služby pritom musia byť v plnom rozsahu splnené a dodržané požiadavky, obmedzenia, postupy a ďalšie podmienky ustanovené týmito Podmienkami a/alebo iným príslušným dokumentom, ktorý upravuje používanie Služby (napr. dokumentom „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE FANÚŠIKOV“, dokumentom „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE UMELCOV“, dokumentom „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE BUDOVY“, dokumentom „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE FESTIVALY“ alebo dokumentom „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE LABELY“). Uskutočnením registrácie do Služby (prvej, druhej ako aj akýchkoľvek ďalších registrácií používateľa Služby do Služby) nesmú byť ohrozené ani porušené práva ani oprávnené záujmy akýchkoľvek osôb, ustanovenia právnych predpisov, týchto Podmienok ani iných príslušných dokumentov upravujúcich používanie Služby. Všetky údaje a skutočnosti vyplnené v rámci registrácií do Služby musia byť úplné, správne, pravdivé a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých údajov a skutočností vypĺňaných v rámci registrácií do Služby a právo na dispozíciu s nimi zodpovedá v plnom rozsahu osoba, ktorá registrácie do Služby uskutočňuje.

II.10 Pod jedným Užívateľským kontom môže byť vytvorený, podradený a používaný jeden Používateľský profil ako aj viaceré Používateľské profily, a to tak jedného používateľa Služby ako aj viacerých rozdielnych používateľov Služby, ktorí boli do Služby registrovaní prostredníctvom daného Užívateľského konta.

Jedno Užívateľské konto teda môže byť používané aj viacerými používateľmi Služby. Ide pritom o tých používateľov Služby, ktorí boli do Služby registrovaní prostredníctvom jedného Užívateľského konta, a ktorých Používateľské profily tak boli podradené pod dané Užívateľské konto. Každý z týchto používateľov Služby je oprávnený používať svoje Používateľské profily podradené pod dané Užívateľské konto, a to po prihlásení sa do tohto Užívateľského konta zadaním správnych prihlasovacích údajov. Prihlasovacie údaje do takéhoto Užívateľského konta sú pritom pre všetkých používateľov Služby, ktorí boli do Služby registrovaní prostredníctvom daného Užívateľského konta, a ktorých Používateľské profily tak boli podradené pod dané Užívateľské konto, rovnaké. Každý z používateľov Služby, ktorých Používateľské profily boli podradené pod jedno Užívateľské konto, je však oprávnený používať len ten Používateľský profil alebo len tie Používateľské profily, na používanie ktorého alebo ktorých je v plnom rozsahu oprávnený (t.j. disponuje všetkými oprávneniami na ich použitie). Používaním Používateľského profilu alebo Používateľských profilov podradených pod jedno Užívateľské konto nesmú byť ohrozené ani porušené práva ani oprávnené záujmy akýchkoľvek osôb (napr. iných používateľov Služby, tretích osôb atď.), ustanovenia právnych predpisov, týchto Podmienok, ani iných príslušných dokumentov upravujúcich používanie Služby (napr. dokumentu „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE FANÚŠIKOV“, dokumentu „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE UMELCOV“, dokumentu „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE BUDOVY“, dokumentu „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE FESTIVALY“ alebo dokumentu „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE LABELY“).

II.11 Ak je jedno Užívateľské konto používané viacerými používateľmi Služby (sú pod ním podradené viaceré Používateľské profily viacerých používateľov Služby), každý takýto používateľ Služby je povinný chrániť prihlasovacie údaje k danému Užívateľskému kontu pred stratou, zverejnením a zneužitím. Používateľ Služby berie na vedomie a akceptuje, že ak sa ktokoľvek prihlási do Užívateľského konta (a to aj do Užívateľského konta používaného viacerými používateľmi Služby) zadaním správnych prihlasovacích údajov a uskutoční akékoľvek konanie (úkon) pod Používateľským profilom používateľa Služby (resp. pod ktorýmkoľvek Používateľským profilom používateľa Služby), má sa za to, že ide o konanie tohto používateľa Služby, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo tomuto používateľovi Služby.

II.12 Po prihlásení sa do svojho Užívateľského konta a Používateľského profilu môže používateľ Služby na úrovni promotéra využívať funkcie Služby, okrem iného napr.:

 1. pridávať Tootooty; sledovať, upravovať a odstraňovať ním pridané Tootooty; sledovať Tootooty pridané inými používateľmi Služby;

 2. uskutočňovať ponuku, predaj a nákup vstupeniek na predstavenia prostredníctvom Služby; uskutočniť zmenu alebo zrušenie ním ponúkaného alebo predávaného predstavenia;

 3. spravovať svoj Používateľský profil, napr. upravovať alebo dopĺňať údaje a skutočnosti o používateľovi Služby;

 4. sledovať aktivity a udalosti v rámci Služby, napr. aktivity iných používateľov Služby  v rámci Služby, vyberať používateľov Služby, ktorých aktivity v rámci Služby má používateľ Služby záujem sledovať;

 5. vytvoriť si ďalší Používateľský profil (na úrovni fanúšika, umelca, promotéra, budovy, festivalu alebo labelu),

 6. získavať informácie, novinky, ponuky a iné správy o Službe, Aplikácii, stránkach Služby, Prevádzkovateľovi, iných používateľoch Služby, o promotéroch, umelcoch, budovách, festivaloch, labeloch a ich predstaveniach a pod.;

 7. odhlásiť sa z Používateľského profilu.

II.13 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o vytvorení Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu (vrátane práva rozhodnúť o jeho a/alebo ich nevytvorení) a v prípadoch podľa bodov VI.5 a VI.6 Podmienok aj o zablokovaní alebo zrušení Užívateľského konta a/alebo Používateľského profilu.

II.14 Používateľ Služby berie na vedomie a akceptuje, že napriek maximálnemu úsiliu Prevádzkovateľa o zabezpečenie nepretržitého a plynulého fungovania Služby a prístupu používateľov Služby do ich Užívateľských kont a/alebo Používateľských profilov, Služba, stránky Služby, Aplikácia, Užívateľské kontá ani Používateľské profily nemusia byť dostupné nepretržite, najmä (avšak nielen) v prípadoch údržby hardwarového a/alebo softwarového vybavenia Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb (napr. subdodávateľov Prevádzkovateľa, poskytovateľov internetových služieb atď.). Používateľovi Služby v tejto súvislosti nevzniká právo na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu.

III. Pridávanie a správa Tootootov, ponuka, predaj a nákup vstupeniek prostredníctvom Služby a ďalšie funkcie Služby

III.1 Po prihlásení sa do svojho Užívateľského konta a Používateľského profilu (ďalej len „prihlásenie sa do svojho Používateľského profilu“) môže používateľ Služby pridať Tootoot umelcovi, o uskutočnenie predstavenia ktorého má záujem. Pridanie Tootootu sa uskutočňuje prostredníctvom formulára na pridanie Tootootu, do ktorého je potrebné vyplniť požadované informácie. Používateľ Služby môže ním pridané Tootooty prostredníctvom svojho Používateľského profilu prehľadne sledovať, ako aj upravovať a odstraňovať. Pridanie Tootootu môže byť uverejnené v rámci Služby a informácia o jeho pridaní môže byť prístupná iným používateľom Služby a ďalším osobám bez obmedzenia, s čím používateľ Služby v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí.

III.2 Po prihlásení sa do svojho Používateľského profilu môže používateľ Služby prostredníctvom funkcie Follow sledovať aktivity iných používateľov Služby, umelcov, promotérov, budov, festivalov, labelov a ďalších osôb, v rámci Služby (napr. pridanie nového Tootootu, pridanie novej osoby, ktorej aktivity v rámci Služby má používateľ Služby záujem sledovať). Používateľ Služby si môže vybrať osoby, ktorých aktivity v rámci Služby má záujem sledovať (môže pridávať a odoberať takéto osoby). Pridanie osoby, ktorej aktivity v rámci Služby má používateľ Služby záujem sledovať, ako aj odobranie takejto osoby, môže byť uverejnené v rámci Služby a informácia o tejto skutočnosti môže byť prístupná iným používateľom Služby a ďalším osobám bez obmedzenia, s čím používateľ Služby v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí. Aktivity používateľa Služby v rámci Služby môže prostredníctvom funkcie Follow sledovať ktorýkoľvek iný používateľ Služby bez obmedzenia, s čím používateľ Služby v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí.

III.3 Aktivity používateľa Služby v rámci Služby môžu byť uverejnené v rámci Služby a informácia o týchto aktivitách môže byť prístupná iným používateľom Služby a ďalším osobám bez obmedzenia, s čím používateľ Služby v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí.

III.4 Po prihlásení sa do svojho Používateľského profilu si používateľ Služby môže vytvoriť ďalší Používateľský profil (na úrovni fanúšika, umelca, promotéra, budovy, festivalu alebo labelu). Vytváranie ďalších Používateľských profilov upravuje článok II. a súv. týchto Podmienok. Vytváranie a používanie ďalších Používateľských profilov na úrovni fanúšikov, umelcov, budov, festivalov a labelov, používanie Služby, stránok Služby a Aplikácie používateľmi Služby na úrovni fanúšikov,  umelcov, budov, festivalov a labelov a právne vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním Služby používateľmi Služby na úrovni fanúšikov, umelcov, budov, festivalov a labelov, upravujú aj osobitné dokumenty určené pre jednotlivé typy používateľov Služby (dokument „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE FANÚŠIKOV“, dokument „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE UMELCOV“, dokument „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE BUDOVY“, dokument „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE FESTIVALY“ a dokument „PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY TOOTOOT - PODMIENKY PRE LABELY“).

III.5 Ponuka, predaj a nákup vstupeniek prostredníctvom Služby.

III.5.1 Po prihlásení sa do svojho Používateľského profilu môže používateľ Služby do Služby ponúknuť (vložiť) predstavenie, vo vzťahu ku ktorému bude ako predávajúci uskutočňovať ponuku a/alebo predaj vstupeniek prostredníctvom Slu